[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Trắc nghiệm toántôi tải về gói ex_test nhưng tex lại báo lỗi vì chưa bỏ gói này vào tex. Tôi nghĩ vậy. Ai có cách hướng dẫn được k?