[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Trắc nghiệm toánBan giai nen goi ex test vao thu muc file tex ban dang soan thao la duoc

On Friday, November 25, 2016 at 11:09:03 AM UTC+7, Đăng Nguyễn Cao wrote:
tôi tải về gói ex_test nhưng tex lại báo lỗi vì chưa bỏ gói này vào tex. Tôi nghĩ vậy. Ai có cách hướng dẫn được k?