[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Trắc nghiệm toánMình có 1 dự án này kêu gọi mọi người chia sẻ tài liệu soạn Trắc nghiệm bằng LaTeX, mời Thầy/Cô cùng tham gia tại
https://www.facebook.com/groups/376563782695515/permalink/376568182695075/?pnref=story

2016-11-25 23:40 GMT+07:00 gialuannb <[email protected]>:
Ban giai nen goi ex test vao thu muc file tex ban dang soan thao la duoc

On Friday, November 25, 2016 at 11:09:03 AM UTC+7, Đăng Nguyễn Cao wrote:
tôi tải về gói ex_test nhưng tex lại báo lỗi vì chưa bỏ gói này vào tex. Tôi nghĩ vậy. Ai có cách hướng dẫn được k?

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]googlegroups.com.
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/e871a93a-4995-4c7f-a79c-0a8ab99206c0%40googlegroups.com.