[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Bác nào hướng dẫn giúp em cài Tex trên Mac OS X với!!!Có đường link không?

On Tuesday, April 3, 2018, 7:47:36 PM GMT+7, Nguyen Van Minh Hieu <[email protected]> wrote:


\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}

\begin{document}

Hà Nội là thủ đô, đồng thời là thành phố đứng đầu Việt Nam về diện
tích tự nhiên và đứng thứ hai về diện tích đô thị sau thành phố Hồ Chí
Minh, nó cũng đứng thứ hai về dân số với 6.913.161 người.

\end{document}

2018-04-03 15:21 GMT+07:00 Trung Nguyễn <[email protected]>:
Hi, bạn dùng trên Mac thì có thể dùng lệnh sau đây để install các gói còn thiếu:
sudo tlmgr update --self
sudo tlmgr install vntex


Lệnh thứ nhất dùng để update chính chương trình tlmgr, lệnh thứ hai dùng để install gói còn thiếu (ở đây là vntex).

On Tuesday, June 25, 2013 at 3:41:22 PM UTC+7, Thi Quynh wrote:
Vâng,em dùng trên Mac ạ. Anh có cách nào giúp em có thể dùng Tex trên Mac ko ạ? Em thấy VNtex ko có cho Mac anh ạ. 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected] googlegroups.com.
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at https://groups.google.com/ group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/ msgid/viettug/4635c1e3-832a- 48ca-b2f2-990002ec164e% 40googlegroups.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CACJXA7qVbgZuC-Ryy%2B84%3Dk0PE6ybRndKjWSuOVNC0JUywNKpQg%40mail.gmail.com.