[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Bác nào hướng dẫn giúp em cài Tex trên Mac OS X với!!!Tôi thấy mactex đơn giản hơn, đây là bản texlive được tối ưu cho mac. Tải file dmg khoảng 3GB về click vài cái là dùng thôi.

On Tue, Apr 3, 2018, 16:07 Trung Nguyễn <[email protected]> wrote:
Hi, bạn dùng trên Mac thì có thể dùng lệnh sau đây để install các gói còn thiếu:
sudo tlmgr update --self
sudo tlmgr install vntex


Lệnh thứ nhất dùng để update chính chương trình tlmgr, lệnh thứ hai dùng để install gói còn thiếu (ở đây là vntex).

On Tuesday, June 25, 2013 at 3:41:22 PM UTC+7, Thi Quynh wrote:
Vâng,em dùng trên Mac ạ. Anh có cách nào giúp em có thể dùng Tex trên Mac ko ạ? Em thấy VNtex ko có cho Mac anh ạ. 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/4635c1e3-832a-48ca-b2f2-990002ec164e%40googlegroups.com.