This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

That is more than five years old

Is TeX stupid?
Added by icy over 1 year ago  »  Votes: 2/2

Một giáo viên ở Đại học Bách Khoa đang sử dụng MiKTeX 2.5 để thực hiện luận văn Toán học. Khi luận văn dang dở thì anh chàng cài lại hệ thống Windows, và hậu quả là không thể nào biên dịch được tài liệu như trước đây. Anh chàng cài đi, cài lại bộ MiKTeX, đến toát mồ hôi và không giải quyết được vấn đề.

Sau khi tắt WinEDT, bắt đầu gõ những lệnh với command prompt và sau đó chạy mo.exe để cập nhật dữ liệu cho hệ thống TeX, thì mình phát hiện ra thông báo lỗi LaTeX source files more than 5 years old (xem toàn bộ log ở cuối bài). Ôi, thế là biét tại sao! Bộ MiKTeX 2.5 đã quá cũ, ra đời cách đây hơn 5 năm. Khi cài đặt lại MiKTeX, các tập tin định dạng (*.fmt) cũ bị xóa đi và chương trình initex sẽ phải tạo ra các bản mới. Nhưng TeX quá thông minh, không chấp nhận tạo ra các tập tin *.fmt từ mã nguồn quá cũ.

Cách giải quyết thật đơn giản: Mình chỉnh đồng hồ hệ thống lùi lại 5 năm, sau đó chạy mo.exe, tạo lại các định dạng. Sau đó thì chỉnh lại đồng hồ hệ thống cho khớp với thời gian hiện tại. Kết quả đẹp như mơ :)

Một cách giải quyết khác có ở http://blog.eddsn.com/2011/06/latex-source-files-more-than-5-years-old/, đại ý là thay đổi mã nguồn tập tin latex.ltx:

  • Open C:\Program Files\MiKTeX 2.8\tex\latex\base\latex.ltx (or wherever your latex.ltx resides). One alternative path that is different from mine is C:\Program Files\MiKTeX\miktex\bin\tex\latex\base.
  • Find \ifnum\[email protected]> and change it into \ifnum\count>[email protected] (or some number larger than 100)
  • Save the file

So với cách chỉnh đồng hồ thì rắc rối hơn nhỉ :P

Log

 1 Creating the pdflatex format file...
 2 Running pdfetex...
 3 This is pdfeTeX, Version 3.141592-1.30.6-2.2 (MiKTeX 2.5) (INITEX)
 4 entering extended mode
 5 (c:\miktex\2.5\tex\latex\config\pdflatex.ini
 6 ("C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MiKTeX\2.5\tex\generic\c
 7 onfig\pdftexconfig.tex")
 8 (c:\miktex\2.5\tex\latex\base\latex.ltx
 9 (c:\miktex\2.5\tex\latex\00miktex\texsys.cfg)
10 ./texsys.aux found
11 \@currdir set to: ./.
12 Assuming \openin and \input 
13 have the same search path.
14 Defining UNIX/DOS style filename parser.
15 catcodes, registers, compatibility for TeX 2,  parameters,
16 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 ! You are attempting to make a LaTeX format from a source file
18 ! That is more than five years old.
19 !
20 ! If you enter <return> to scroll past this message then the format
21 ! will be built, but please consider obtaining newer source files
22 ! before continuing to build LaTeX.
23 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 ! LaTeX source files more than 5 years old!.
25 l.545 ...aTeX source files more than 5 years old!}
26 No pages of output.
27 Transcript written on pdflatex.log.
28 makefmt: pdfetex failed on pdflatex.ini.
29 initexmf.EXE: The operation failed for some reason.

Comments

Added by tanphu over 1 year ago

Mình chưa gặp tình huống này và bây giờ mới biết. Cảm ơn nhiều!