This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #1000

Tạo tiêu đề mẫu cho hàng loạt bài báo

Added by nntan73 22 days ago. Updated 18 days ago.

Status: New Start Date: 05-03-2013
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: -
Target version: -
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Xin kính chào các anh chị em. Tôi có một vài thắc mắc xin mọi người giúp đỡ.
Nhiệm vụ là cần trình bày không ít hơn hai bài báo với cấu trúc sau
Tiêu đề chạy là tên bài báo hiện thời (dòng trên cùng)
Tên bài báo (Tiếng Việt)
Tên tác giả thứ nhất (Tiếng Việt)
Địa chỉ tác giả thứ nhất bao gồm cả địa chỉ email (Tiếng Việt)
Tên tác giả thứ hai (Tiếng Việt)
Địa chỉ tác giả thứ hai bao gồm cả địa chỉ email (Tiếng Việt)

NỘI DUNG BÀI BÁO

Tên bài báo (Tiếng ANH)
Tên tác giả thứ nhất (Tiếng anh)
Địa chỉ tác giả thứ nhất bao gồm cả địa chỉ email (Tiếng anh)
Tên tác giả thứ hai (Tiếng anh)
Địa chỉ tác giả thứ hai bao gồm cả địa chỉ email (Tiếng anh)

Với mẫu tham khảo lệnh như sau
\title{Tên bài báo tiếng Việt}
\alttitle{Tên bài báo tiếng Anh}
\author[a1]{Tên tác giả thứ nhất tiếng Việt}
\address[a1]{ Địa chỉ tác giả thứ nhất tiếng Việt \\ email }
\altauthor[a1]{Tên tác giả thứ nhất tiếng Anh}
\altaddress[a1]{ Địa chỉ tác giả thứ nhất tiếng Anh\\ email}

\author[a2]{Tên tác giả thứ hai tiếng Việt}
\address[a2]{ Địa chỉ tác giả thứ hai tiếng Việt \\ email }
\altauthor[a2]{Tên tác giả thứ hai tiếng Anh}
\altaddress[a2]{ Địa chỉ tác giả thứ hai tiếng Anh\\ email}

\maketitle

Nội dung bài báo

\makealttitle
Kính mong các anh chị em giúp đỡ.

History

Updated by tanphu 22 days ago

  Hãy định nghĩa một gói mới với tên tự đặt. Trong gói đó có định nghĩa sẵn các lệnh tên bài báo, tên các tác giả thứ i rồi dùng gói đó và gọi lại các lệnh đã đinh nghĩa.

  Updated by nntan73 22 days ago

   Em thấy các lệnh ở trên đều có sẵn. Duy chỉ có lệnh \makealttitle là không biết tạo như thế nào.
   Làm như thế nào để khi gọi lệnh \makealttitle thì nó ra theo thứ tự của các lệnh sau ạ:
   \alttitle{Tên bài báo tiếng Anh}
   \altauthor[a1]{Tên tác giả thứ nhất tiếng Anh}
   \altaddress[a1]{ Địa chỉ tác giả thứ nhất tiếng Anh\\ email}
   \altauthor[a2]{Tên tác giả thứ hai tiếng Anh}
   \altaddress[a2]{ Địa chỉ tác giả thứ hai tiếng Anh\\ email}

   Updated by nqt 19 days ago

    Dựa vào gói authblk, mình có cách thực hiện sau đây, bạn xem là có đúng ý của bạn chưa nhé!

    \documentclass{article}
    \usepackage{authblk}
    \usepackage{hyperref}
    \usepackage{vntex}
    \title{tên bài báo tiếng Việt \\
    tên bài báo tiếng Anh}
    \author{tác giả 1}
    \affil{địa chỉ 1, \\
    \url{emaitacgia1_com_gmail}}
    
    \author{tác giả 2}
    \affil{địa chỉ 2, \\
    \url{emaitacgia2_com_gmail}}
    \date{}
    \begin{document}
    \maketitle
    \end{document}
    

    Updated by nntan73 18 days ago

     Chưa đúng rồi. Cấu trúc của mỗi bài báo là

     \title{Tên bài báo tiếng Việt}
     \alttitle{Tên bài báo tiếng Anh}
     \author[a1]{Tên tác giả thứ nhất tiếng Việt}
     \address[a1]{ Địa chỉ tác giả thứ nhất tiếng Việt \\ email }
     \altauthor[a1]{Tên tác giả thứ nhất tiếng Anh}
     \altaddress[a1]{ Địa chỉ tác giả thứ nhất tiếng Anh\\ email}
     
     \author[a2]{Tên tác giả thứ hai tiếng Việt}
     \address[a2]{ Địa chỉ tác giả thứ hai tiếng Việt \\ email }
     \altauthor[a2]{Tên tác giả thứ hai tiếng Anh}
     \altaddress[a2]{ Địa chỉ tác giả thứ hai tiếng Anh\\ email}
     
     \maketitle
     
     Nội dung bài báo
     
     \makealttitle 
     

     Và kết quả in ra là
     Tên bài báo tiếng Việt
     Tên tác giả thứ nhất tiếng Việt
     Địa chỉ tác giả thứ nhất tiếng Việt
     email
     Tên tác giả thứ hai tiếng Việt
     Địa chỉ tác giả thứ hai tiếng Việt
     email
     
     NỘI DUNG BÀI BÁO
     
     Tên bài báo tiếng Anh
     Tên tác giả thứ nhất tiếng Anh
      Địa chỉ tác giả thứ nhất tiếng Anh
     email
     Tên tác giả thứ hai tiếng Anh
      Địa chỉ tác giả thứ hai tiếng Anh
     email
     
     

     Ý tưởng của bạn rất hay, mình sẽ vận dụng trong một bài tới đây. Tuy nhiên nó chưa đúng với yêu cầu của giáo viên hướng dẫn. Xin cám ơn bạn rất nhiều.

     Updated by nntan73 18 days ago

      Bạn có thể cho một ví dụ về tạo lệnh

       \makealttitle
      

      mà khi ta gọi nó thì được nội dung của cả ba lệnh
      \alttitle 
      \altauthor 
      \altaddress 
      
      

      với tham số đếm để đảm bảo khi ta chuyển sang bài báo mới mà không in
      lại tiêu đề và tên tác giả của bài báo trước đó. Xin cám ơn bạn trước.