This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Support #163

Có phải là một kiểu font mới ?

Added by over 4 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 07-11-2008
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2008_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Chào diễn đàn mới :)

Mình muốn hỏi về một "font mới" của LaTeX.

Như chúng ta đã biết, muốn in nghiêng một phần văn bản TeX nào đó, chẳng hạn
khi dùng

\textit{Thank you very much}
, sẽ được kết quả là . Đây là font chữ nghiêng bình thường của TeX. Nhưng trong một số tài liệu, mình thấy có một font rất "lạ" : hình dáng của các kí tự giống như font thẳng đứng của LaTeX bình thường, chỉ có điều là nó bị "kéo" nghiêng qua một tí, chẳng hạn trong tài liệu sau.

Mình thấy kiểu này đẹp hơn. Không biết làm thế nào vậy nhỉ ?

History

Updated by over 4 years ago

  • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to 3
  • Target version set to 2008_help

Bạn thử với \textsl xem có giống người ta hông?

Updated by over 4 years ago

  • Tracker changed from Problem to Support

Updated by over 4 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed

Dưới đây là trả lời qua email của "Dr Xuan C Tran" <[email protected]__tpg.com.au>

Try this: \textsl{Thank you very much} and you'll get the derised "new font". sl stands for SLANTED.

Updated by over 2 years ago

  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed