This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #177

Tham gia phát triển VnMiK

Added by over 4 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 10-11-2008
Priority: High Due date: 31-12-2008
Assigned to: - % Done:

100%

Category: -
Target version: -
Votes: 0/0

Description

Thông tin về dự án VnMiK có ở đây.

Mình mong một số bạn từ ViệtTUG có thể tham gia giúp mình các công việc sau đây

 1. Thiết lập Editor và cấu hình Editor cho VnMiK
 2. Sử dụng và kiểm tra hệ thống VnMiK
 3. Cài đặt một số gói khó xơi
 4. Lập một số gói cho VnMiK

Hy vọng là VnMiK mang lại cho các bạn hứng thú. Để tham gia bạn chỉ việc đăng ký vào chủ đề này. Cảm ơn các bạn!


Related issues

related to TeX - Problem #102: "tuyển" điều hành viên (moderator) Closed 27-10-2008 31-03-2009

History

Updated by over 4 years ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • Target version set to 2009_devel

Updated by over 4 years ago

 • Category changed from hệ thống: vnmik to trang web: đóng góp
 • Status changed from Closed to Reopened

Updated by over 3 years ago

 • Status changed from Reopened to Closed
 • % Done changed from 0 to 100
 • Resolution set to Fixed

Updated by over 3 years ago

 • Project changed from TeX to VnMiK
 • Category deleted (trang web: đóng góp)
 • Target version deleted (2009_devel)