This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #255

Việc đánh số bài tập khó * (1 sao) và rất khó ** (2 sao) được thực hiện như thế nào?

Added by nqt over 4 years ago. Updated over 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 11-12-2008
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: định lý
Target version: 2008_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Mình có thắc mắc:
Nếu mình khai báo \newtheorem{baitap}{Bài tập} thì khi mình gọi môi trường baitap

\begin{baitap} 
% cho ra Bài tập 1.
\end{baitap}
\begin{baitap} 
% cho ra Bài tập 2.
\end{baitap}

\begin{baitap} 
% cho ra Bài tập 3.
\end{baitap}

\begin{baitap} 
% cho ra Bài tập 4.
\end{baitap}

\begin{baitap} 
% cho ra Bài tập 5.
\end{baitap}
%...................

Bây giờ, 2 câu hỏi là:
Câu hỏi 1: Nếu mình có 2 Bài tập khó và cần được đánh dấu “1 sao” và “2 sao” chẳng hạn:
Bài tập 3 thành Bài tập 3*., Bài tập 5. thành Bài tập 5**. thì mình cần làm thế nào nhỉ?
Câu hỏi 2: Nếu mình bỏ đi Bài tập 4. (chẳng hạn mình muốn đổi thành Bài tập unsolve chẳng hạn (giả sử mình đã khai báo \newtheorem{baitapunsolve}{Bài tập unsolve} rồi)) mà vẫn giữ nguyên cách đánh số như cũ: Bài tập 1., Bài tập 2., Bài tập 3., Bài tập 5.,… thì nên làm thế nào?

History

Updated by over 4 years ago

 • Category set to định dạng: định lý
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3
 • Target version set to 2008_help

Có thể giải quyết dễ dàng với gói ntheorem mà tài liệu tiếng Việt có ở http://download.viettug.org/

 1. Thêm tham số *: \begin{mytheorem}[*] .... nội dung bài tập ... \end{mytheorem}
 2. (Nếu chưa vừa ý với cách trên thì phải hack mã)
 3. Đánh số unsolve theo solve: \newtheorem{baitapunsolve}[baitap]{Bài tập}

Updated by nqt over 4 years ago

  Cảm ơn kyanh, mình sẽ cố đọc gói ntheorem với bản dịch tiếng Việt được địch xem sao :)

  Updated by over 4 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed