This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Support #357

Vẽ hình cho tex

Added by about 4 years ago. Updated almost 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 24-03-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Mình có bảng xét dấu như hình. Mình muốn diễn đàn giúp gõ đoạn mã lệnh cho bảng vẽ này. Thanks!

bang_xet_dau.jpg - compress & re-upload (37.1 kB) , 25-03-2009 02:44

History

Updated by about 4 years ago

  • Tracker changed from Problem to Support

Updated by about 4 years ago

  • Status changed from New to Assigned
  • Target version set to 2009_help

Updated by about 4 years ago

Nếu cần nhanh thì bạn có thể dùng các chương trình vẽ hình, ví dụ LaTeXPix (windows) để vẽ cho tiện. Do cấu trúc kỳ dị của hình trên nên mình không có hứng thú vẽ trong các ngôn ngữ đặc biệt.

Updated by about 4 years ago

  • File deleted (Bang_xet_dau.bmp)

Updated by almost 4 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed

Closed due to late reply