This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bug #405

Mất liên kết đến trang code và wiki

Added by almost 4 years ago. Updated almost 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 21-04-2009
Priority: High Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: trang web: sử dụng ViệtTUG
Target version: 2009_devel
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Do việc đổi tên miền và chuyển dữ liệu, các liên kết đến trang wiki cũ và trang cung cấp mã (code corder) không truy cập được mặc dù vẫn còn hiệu lực. Cần điều chỉnh tập tin .htaccess ở cả hai host để khắc phục.

Tạm thời, trang http://viettug.org/code đã xem được phần nào, đảm bảo việc minh họa cho các bài viết cũ ở http://viettug.tuxfamily.org/

History

Updated by almost 4 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed