This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #450

Đóng khung định lý trong latex

Added by xuxu_tit over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Rejected Start Date: 11-07-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: định dạng: định lý
Target version: 2009_help
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Mình muốn đóng khung định lý : Như ảnh dưới đây:
Mình dùng code của thầy Điển như dưới đây, nhưng chạy nó báo lỗi.
Lỗi không định nghĩa môi trường Sbox. Ai gỡ hộ mình với

Cũng bằng cách như vậy ta làm khung cho mỗi phát biểu định lý của ta
%---------------------------------------
\newlength{\dllength}
\newenvironment{Frameddl}%
{\setlength{\fboxsep}{10pt} \setlength{\dllength}{\linewidth}%
\addtolength{\dllength}{-2\fboxsep}
\addtolength{\dllength}{-2\fboxrule}%
\begin{Sbox}\begin{minipage}{\dllength}\begin{theorem}}%
{\end{theorem}\end{minipage}\end{Sbox}
\noindent\shadowbox{\TheSbox}}
%---------------------------------------------
\begin{Frameddl}
Ba đường trung tuyến trong một tam giác bất kỳ cắt nhau tại một điểm.
\end{Frameddl}

1.JPG (18.2 kB) xuxu_tit, 11-07-2009 08:27

History

Updated by over 3 years ago

  • Status changed from New to Rejected
  • Assigned to set to 1175
  • Target version set to 2009_help
  • Resolution set to Rejected

Bạn liên hệ hỏi thầy Điển nhé. Thanks