This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #453

Inverse DVI Search Property Page in Texmaker

Added by xuxu_tit over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 21-07-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: trình soạn thảo
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Mình muốn thiết lập truy ngược từ DVI vào source của Tex nhưng không được. Bạn nào có thể chỉ giúp:
Thiết lập Inverse DVI Search Property Page trong texmaker như thế nào vậy. Mình thiết lập giống như TexniCenter thì không được. nó báo lỗi không nhận lệnh : /ddecmd

Lệnh trong TexniCenter : "C:\Program Files\TeXnicCenter\TEXCNTR.EXE" /ddecmd "[goto('%f', '%l')]"
=> Thực hiện ngon lành.

Lệnh trong Texmaker: Không thực hiện được.

Không cả nhìn thấy Source link => chưa nói đến biên dịch được

1.doc (46 kB) xuxu_tit, 21-07-2009 06:06

loi.jpg (76.7 kB) xuxu_tit, 25-07-2009 09:14

History

Updated by over 3 years ago

 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 1175
 • Target version set to 2009_help
 • % Done changed from 0 to 10

TeXMaker không hỗ trợ DDE nên cách của bạn không thực hiện được. Hãy thử TeXMakerX (#424) là phiên bản "độ lại" của TeXMaker với code folding, dde support. Tuy nhiên, hiện giờ TeXMakerX chỉ tương ứng với bản TeXMaker 1.8.x, trong khi TeXMaker mới nhất đã là 1.9.x

Updated by xuxu_tit over 3 years ago

  Mình dùng MakerX thiết lập được cấu hình nhưng không làm được vì 2 lý do:
  1. Không hiện Soure link.
  2. Dùng cái khác biên dịch DVI, mở bằng TexmakerX thì chỉ ra được file main.
  Dùng Winshell mình làm được:
  1. Unicode
  2. Inverse DVI
  nhưng gõ hơi chậm vì không có nhiều Marco như TexmakerX
  Dùng Vietex thì ổn hết mỗi tội hay bị lỗi.
  Dùng Texnicenter, WinEdit thì không Support unicode.
  Mình rất thích WinEdit (mọi thứ đều ổn) chỉ tiếc không có hỗ trợ unicode.

  Updated by over 3 years ago

   xuxu_tit wrote:

   Mình dùng MakerX thiết lập được cấu hình nhưng không làm được vì 2 lý do: 1. Không hiện Soure link. 2. Dùng cái khác biên dịch DVI, mở bằng TexmakerX thì chỉ ra được file main.

   Bạn xem tài liệu của TeXMakerX

   Updated by xuxu_tit over 3 years ago

   Mình thử làm như vậy nhưng vẫn còn lỗi như hình dưới đây:

   Không nhận source link

   Updated by over 3 years ago

    xuxu_tit wrote:

    Mình thử làm như vậy nhưng vẫn còn lỗi như hình dưới đây:

    Không nhận source link

    Bạn mở TeXMaker(X), vào phần Options rồi chọn Configure TeXmaker(X), sau đó thêm vào tùy chọn -src-specials sau cho các lệnh gọi latex, pdflatex,... Ví dụ

    latex -src-specials -interaction=nonstopmode %.tex
    

    Updated by over 3 years ago

    • Category set to trình soạn thảo
    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 10 to 100
    • Resolution set to Fixed