This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #459

Tạo liên kết từ bảng mục lục đến các phần chi tiết

Added by tuonglientex over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 18-08-2009
Priority: Normal Due date: 19-08-2009
Assigned to: - % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác: gói bất kỳ
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Em có đọc nhiều tài liệu bằng pdf , và ở phần mục lục khi click con trỏ vào phần nào thì văn bản tự dẫn đến vùng đó. Vậy thì khi soạn LaTeX phải làm gì để tạo ra những liên kết như vậy ? Xin cảm ơn.

History

Updated by over 3 years ago

 • Due date set to 19-08-2009
 • Category set to -- chủ đề khác: gói bất kỳ
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3
 • Target version set to 2009_help
 • % Done changed from 0 to 10

tuonglientex wrote:

Em có đọc nhiều tài liệu bằng pdf , và ở phần mục lục khi click con trỏ vào phần nào thì văn bản tự dẫn đến vùng đó. Vậy thì khi soạn LaTeX phải làm gì để tạo ra những liên kết như vậy ? Xin cảm ơn.

Bí mật là dùng gói hyperref (nạp bằng \usepackage{hyperref}) và biên dịch tài liệu với pdflatex

Updated by tuonglientex over 3 years ago

  Đã sử dụng thành công tuy nhiên thì kết quả cho ra là ở phần muốn liên kết trong mục lục bị bao một viền đỏ. Nếu muốn không hiện cái viền ấy thì chúng ta xử lý thế nào ạ?

  Updated by over 3 years ago

   tuonglientex wrote:

   Đã sử dụng thành công tuy nhiên thì kết quả cho ra là ở phần muốn liên kết trong mục lục bị bao một viền đỏ. Nếu muốn không hiện cái viền ấy thì chúng ta xử lý thế nào ạ?

   Bạn nạp gói hyperref như trong ví dụ sau:

   \usepackage[
     pdfauthor={VietTUG},
     pdftitle={VietTUG 2nd Offline, Aug 23rd 2009},
     pdfsubject={TeX articles for Vietnamese},
     pdfcreator={pdflatex on FreeBSD},
     pdfstartview=FitBH,
     pdfkeywords={TeX},
     bookmarksopen,
     colorlinks=true,
     linkcolor=blue,
     ]{hyperref} % tạo siêu liên kết trong kết quả .pdf
   

   Updated by over 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 10 to 100
   • Resolution set to Fixed