This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #471

Bình chọn: công bố kỷ yếu Offline 2

Added by over 3 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 10-09-2009
Priority: High Due date: 30-09-2009
Assigned to: - % Done:

100%

Category: trang web: offline
Target version: 2009_devel
Resolution: Fixed
Votes: 4/6

Description

Kỷ yếu của Offline 2 có Mục lục tại http://viettug.org/attachments/download/245/zine01f.pdf. Vì lý do bản quyền, bản .pdf của kỷ yếu không được công bố rộng rãi. Nếu bạn quan tâm đến kỷ yếu, hãy tham gia bình chọn cho chủ đề này.

Cách bình chọn:

  1. Đăng nhập vào ViệtTUG.org và xem chủ đề này (liên kết được đã gửi qua email)
  2. Chọn mũi tên lên (màu xanh) nếu đồng ý hoặc xuống (màu đỏ) nếu phản đối
  3. Việc bình chọn sẽ được tiến hành cho đến hết tháng 9/2009.
  4. Các hồi âm qua thư không có hiệu lực. Xem http://viettug.org/news/show/133

Ghi chú về bản quyền trích từ kỷ yếu:

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của ViệtTUG. Bản in của tài liệu được gửi đến mỗi thành viên có đăng ký tham dự trong buổi Offline. Bạn chỉ có thể sử dụng tài liệu vào các mục đích cá nhân với điều kiện không thay đổi, không sao chépkhông phân phối lại một phần hoặc toàn bộ tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi bạn đã có các thỏa thuận riêng với ViệtTUG.

Bạn phải tuân theo các ràng buộc ở trên nếu muốn sử dụng tài liệu này.

History

Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed