This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Support #507

Lỗi khi dịch powerdot

Added by over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 26-10-2009
Priority: Normal Due date: 31-10-2009
Assigned to: - % Done:

100%

Category: trình diễn
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Mình mới cài powerdot, chạy theo hướng dẫn của kyanh, các gói đã cài đầy đủ nhưng bị lỗi sau:

!Argument of \@gobble has an extra } <inserted text>
Lỗi đó là gì và cách khắc phục thế nào các bạn có thể giúp mình không? Cảm ơn nhiều

History

Updated by anhhk over 3 years ago

  Bạn gửi kèm tập tin .log nhé, để mình biết rõ hơn tại sao. Cảm ơn.

  TB: lần sau vui lòng gửi bài ở dự án TeX http://viettug.org/projects/show/tex.

  Updated by over 3 years ago

  • Tracker changed from Problem to Support
  • Project changed from Dragula System to TeX

  Updated by over 3 years ago

  • Due date set to 31-10-2009
  • Category set to trình diễn
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to 3
  • Target version set to 2009_help

  Updated by lyhai08 over 3 years ago

   Cảm ơn nha, mình biết nó bị lỗi gì rồi. Tại trong lệnh \pdsetup mình có thêm mấy hàng có dấu % ở đầu, bỏ mấy dòng này là xong.

   Updated by over 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 0 to 100
   • Resolution set to Fixed