This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #543

Gói enumerate

Added by phuongnam over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 22-12-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác: gói bất kỳ
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: -2/2

Description

Tôi muốn sử dụng gói enumerate để làm bộ đếm tự động (như file đính kèm) Nhưng chỉ gõ được chữ Câu, chữ bài thì không. Vậy có cách nào đễ gõ một chữ bất kì không? Mong diễn đàn giúp đỡ.

HKI_11_2009.PDF (29.2 kB) phuongnam, 22-12-2009 22:32

History

Updated by ngocson over 3 years ago

  phuongnam wrote:

  Tôi muốn sử dụng gói enumerate để làm bộ đếm tự động (như file đính kèm) Nhưng chỉ gõ được chữ Câu, chữ bài thì không. Vậy có cách nào đễ gõ một chữ bất kì không? Mong diễn đàn giúp đỡ.

  Tôi không rõ bạn dùng gói gì mà môi trường enumerate lại cho ra chữ "Câu". Thông thường, mỗi item trong enumerate thứ nhất được đánh số 1,2. Để sửa đổi cách đánh số, có thể định nghĩa lại lệnh \labelenumi bằng cách dùng lệnh \renewcommand. Ví dụ:

  \renewcommand{\labelenumi}{Bài \arabic{enumi}}

  Khi đó sẽ cho kết quả là : Bài 1, Bài 2...

  Bạn có thể thêm định dạng, chẳng hạn muốn chữ Bài đậm, đánh số La mã thì dùng

  \renewcommand{\labelenumi}{\textbf{Bài} \roman{enumi}}

  Hi vọng những câu lệnh trên chạy tốt với file tex của bạn.

  Updated by phuongnam over 3 years ago

   Cám ơn ngocson nhiều. Thực ra có thể dùng gói newtheorem cũng được. Nhưng tôi thử gói enumerate xem sao đó mà.

   Updated by over 3 years ago

   • Category set to -- chủ đề khác: gói bất kỳ
   • Status changed from New to Assigned
   • Assigned to set to 3
   • Target version set to 2009_help
   • % Done changed from 0 to 50

   ngocson wrote:

   Tôi không rõ bạn dùng gói gì mà môi trường enumerate lại cho ra chữ "Câu".

   Dùng gói enumerate. Xem ví dụ ở http://viettug.tuxfamily.org/thread.4604.html#4720

   Mã mà ngocson cung cấp rất tốt. phuongnam có thể dùng nếu kẹt với gói enumerate.

   phuongnam wrote:

   Thực ra có thể dùng gói newtheorem cũng được. Nhưng tôi thử gói enumerate xem sao đó mà.

   Không thể đem râu ông này cắm cằm bà kia được. Cách đúng nhất là dùng gói ntheorem.

   Tôi muốn sử dụng gói enumerate để làm bộ đếm tự động (như file đính kèm) Nhưng chỉ gõ được chữ Câu, chữ bài thì không. Vậy có cách nào đễ gõ một chữ bất kì không?

   Không được là không được thế nào? Anh hỏi thế này thì cũng bằng bắt bí anh em.

   Thử mã sau đây. Để ý rằng dùng \textbf thay cho \bf thì sẽ hỏng ăn. (Dùng \bfseries hay \bf cho kết quả tương tự nhau.)

   \begin{enumerate}[\bf Câu 1]
   \item x \item y \item z
   \end{enumerate}
   

   Updated by over 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 50 to 100
   • Resolution set to Fixed