This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #606

gói pstricks-add.sty bị lỗi gì hỉ?

Added by nqt about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 24-02-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: hệ thống: miktex
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 2/2

Description

Hi! Mình đang dùng gói pstricks-add.sty bình thường với MiKTeX 2.8!
Hổng hiểu, khi cập nhật cho gói pstricks-add.sty từ internet vào ngày 24.02.2010 thì bị lỗi gì và mình biên dịch bằng latex (còn biên dịch bằng pdflatex thì bó tay chấm com) file tex có nạp gói này thì báo lỗi. Một file đơn giản với nội dung sau:

\documentclass[a4paper,12pt, notitlepage,landscape]{article}
\usepackage[top=2.5cm,left=3cm,bottom=3cm]{geometry}
\usepackage{vntex}
\usepackage{pstricks-add}
\begin{document}
Tôi tên là ABC
\end{document}

thì nó có báo lỗi. Và khi xem file dvi (vẫn thấy xem được đấy) thì có bổ sung =0(1,1) phía trước "Tôi tên là ABC".
Hổng biết có bạn nào cập nhật và gặp lỗi như mình chư hỉ?
Mình gởi kèm file log của nó đấy.

thithutex.log (26.7 kB) nqt, 24-02-2010 05:09

History

Updated by nqt about 3 years ago

  • Votes: 1/1

Hi! Mình khắc phục được rồi!
Update (cập nhật) cho MiKTeX 2.8 từ Internet rồi chạy bằng latex cho file tex với nội dung như trên!
Nó đòi cài gì, ta cứ cài theo là OK! Tùm lum các gói pstrick! Khiếp.
Thành công rồi!

Updated by about 3 years ago

  • Category set to hệ thống: miktex
  • Status changed from New to Closed
  • Assigned to set to nqt
  • Target version set to 2010_help
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed