This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #619

Vấn đề với mục lục

Added by tuonglientex about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 01-03-2010
Priority: Normal Due date: 02-03-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: bảng: mục lục, toc, lot
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Em muốn hỏi, khi dùng lệnh làm mục lục cho báo cáo thì nó chỉ cho 1. Đặt vấn đề... chẳng hạn. Nếu mình muốn hiện cả chữ Chương 1. Đặt vấn đề thì làm thế nào ạ.
Hình như vấn đề này ở đây cũng có nhưng em tìm không nổi.


Related issues

related to TeX - Problem #379: Tuỳ chỉnh mục lục Closed 04-04-2009

History

Updated by vanchutr about 3 years ago

 • Votes: -1/1

Có phải tuonglien muốn nói đến cái này không?

Giúp đỡ LaTeX
Bảng mục lục

Bảng mục lục được tạo ra nhờ lệnh \tableofcontents. Ta viết lệnh này đúng vào chỗ mà ta muốn hiện ra Bảng mục lục, phần còn lại để LaTeX lo tất cả. LaTeX tạo ra các mục trong Bảng mục lục bằng cách dùng thông tin trong các lệnh tạo section.

\tableofcontents tạo ra tiêu đề nhưng nó không tự động tạo ra trang mới. Do đó để có mục lục bắt đầu từ trang mới thì ta phải dùng lệnh \newpage sau lệnh \tableofcontents.

Có những lệnh tương tự là \listoffigures\listoftables dùng tạo danh sách các hình và danh sách các bảng. Và chúng hoạt động giống nhau trong bảng mục lục.

Chú ý: Thông tin về các bảng và danh sách được đưa vào một file phụ và ta cần phải cho chạy lệnh latex hai lần để thông tin được đưa vào file kết quả.

Xem thêm
 • \tableofcontents
 • \addcontentsline
 • \addtocontents

Updated by tuonglientex about 3 years ago

  Dạ không, ý em là khi dùng lệnh \tableofcontents rồi, chạy ngon lành rồi. Nhưng chỉ cho ra kết quả là:
  1. Tên phần 1
  2. Tên phần 2
  Em muốn nó hiện cả chữ như là:
  Chương 1. Tên chương
  1.1 ...

  Updated by hptnhlandaiky about 3 years ago

  • Votes: 1/1

  Theo kinh nghiệm của tôi thì muốn can thiệp vào mục lục cứ mở file .toc lên rồi chỉnh sửa tùy ý, sau đó lấy file.toc dịch Latex là OK.

  Updated by about 3 years ago

  • Due date set to 02-03-2010
  • Category set to bảng: mục lục, toc, lot
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to anhhk
  • Target version set to 2010_help
  • % Done changed from 0 to 50

  Updated by about 3 years ago

  • % Done changed from 50 to 90

  Bạn thử biên dịch đoạn mã sau (như tài liệu độc lập)

  \documentclass{report}
  
  \usepackage{titletoc}
  
  \titlecontents{chapter}
   [0pt]
   {\addvspace{.5em}}%
   {\contentsmargin{0pt}%
    \chaptername\space\thecontentslabel:\enspace
    \bfseries}
   {\contentmargin{0pt}}
   {\space\titlerule*[1em]{}
    \itshape\contentspage}
   [\addvspace{.5em}] 
  
  \def\loremipsum{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
  sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
  ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
  in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, unt in culpa qui
  officia deserunt mollit anim id est laborum}
  
  \def\test{
   \chapter{Lorem ipsum}
   \section{lorem ipsum} \loremipsum \loremipsum \loremipsum
   \section{lorem ipsum} \loremipsum \loremipsum \loremipsum}
  
  \begin{document}
  \tableofcontents \test \test \test \test
  \end{document}
  

  Updated by tuonglientex about 3 years ago

   Em dịch được thành công đoạn mã của anh Z rồi, chạy tốt. Nếu mà em muốn chữ Chương trong mục lục nó đậm lên một tí thì làm thế nào ạ?

   Updated by about 3 years ago

    tuonglientex wrote:

    Em dịch được thành công đoạn mã của anh Z rồi, chạy tốt. Nếu mà em muốn chữ Chương trong mục lục nó đậm lên một tí thì làm thế nào ạ?

    Thay vì dùng \chaptername\space\thecontentslabel:\enspace thì bạn có thể điều chỉnh:

     {\bfseries\chaptername}\space\thecontentslabel:\enspace
    

    Mình nghĩ là bạn có thể tự xử lý các vấn đề về font có liên quan.

    Updated by about 3 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 90 to 100
    • Resolution set to Fixed