This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #622

đổi màu cho toàn bộ công thức Toán?

Added by nqt about 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 03-03-2010
Priority: Normal Due date: 14-03-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 2/2

Description

Hi! Bình thường, chúng ta thấy rằng: font toán trong \latex luôn có màu đen.
Vậy: Mình muốn đổi toàn bộ màu chữ của công thức toán (chẳng hạn từ màu đen sang màu đỏ) thì làm sao?
Đừng bảo mình làm thế này nha, chẳng hạn: $\textcolor{red}{\sin^2 x+ \cos^2 x=1$

color.tex - ví dụ về màu sắc (466 Bytes) , 04-03-2010 04:23

color.pdf - kết quả (40.3 kB) , 04-03-2010 04:23

thithutex.pdf (34.4 kB) nqt, 04-03-2010 20:07

History

Updated by about 3 years ago

 • Due date set to 14-03-2010
 • Category set to định dạng: công thức toán
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_help

Updated by tuonglientex about 3 years ago

 • Votes: -1/1

Mình thấy cái cách dùng \textcolor{}{} cũng được mà, sao bạn không thích dùng ?

Updated by tuonglientex about 3 years ago

  Muốn dùng được cái lệnh đấy thì bạn phải có gói như: \usepackage{xcolor,colortbl,color}

  Updated by nqt about 3 years ago

   tuonglientex wrote:

   Mình thấy cái cách dùng textcolor{}{} cũng được mà, sao bạn không thích dùng ?

   Hi! Một nội dung có vài (số ít đấy) công thức toán thì mình cũng có thể dùng được như ý của bạn. Nhưng ý mình muốn toàn bộ công thức đều chuyển sang màu đỏ (chỉ bằng một dòng lệnh nào thôi) mà!

   Mà việc chuyển toàn bộ công thức sang màu khác, trong gói beamer.sty có định nghĩa sẵn rồi. Và mình đã thực hiện thành công! Bạn theo dõi nhé #224.

   Updated by about 3 years ago

   • File color.tex added
   • File color.pdf added
   • Assigned to changed from tanphu to anhhk
   • % Done changed from 0 to 50

   nqt thử biên dịch với đoạn mã sau đây.

   1. Cách đầu là định nghĩa môi trường mới. Tuy nhiên, cách này chỉ tốt với môi trường equation. Ngoài ra, khi dùng gói amsmath thì các tag (chỉ số phương trình) cũng bị tô màu (nếu chỉ dùng LaTeX chay thì các tag vẫn có màu đen). Mình sẽ tìm hiểu thêm về điều này
   2. Cách thứ hai là dùng lệnh \color{tên_màu}. Trong ví dụ cuối cùng với môi trường align, lệnh \color sẽ có tác dụng cho đến dấu phân cách & đầu tiên
   3. Mã nguồn color.tex
   4. Kết quả color.pdf
   \documentclass{article}
   
   \usepackage{xcolor}
   \usepackage{amsmath}
   
   \color{cyan}         % màu chữ mặc định cho toàn tài liệu
   
   \newenvironment{ceq}[1]
    {\begin{equation}
     \color{#1}}
    {\end{equation}
     \ignorespacesafterend}
   
   \begin{document}
   
   \begin{ceq}{red}       % tô đỏ phương trình
    \int_0^\pi
   \end{ceq}
   
   \begin{ceq}{blue}
    \int_0^\pi
   \end{ceq}
   
   \begin{align}        % chú ý phạm vi tác dụng của lệnh \color
     \color{red} \int_0^\pi f(x)
    & \color{blue} \int_0^\pi g(x) \\
     \color{red} \int_0^\pi f(x)
    &       \int_0^\pi g(x) \\
   \end{align}
   
   \end{document}
   

   Updated by about 3 years ago

   • % Done changed from 50 to 60

   Với môi trường ceq ở trên thì có thể dùng kèm với aligned như sau đây

   \begin{ceq}{yellow}
    \begin{aligned}
     a&=b \\ c &=d
    \end{aligned}
   \end{ceq}
   

   Việc dùng các môi trường aligned, gathered,...được mô tả trong tài liệu http://download.viettug.org/?files=amsldoc

   Updated by nqt about 3 years ago

   Hi! Lang thang trên web. Và mình đã tìm được cách giải quyết tốt nè!
   Bằng cách dùng gói empheq.sty! Các bạn biên dịch thử nha!

   \documentclass[a4paper,12pt]{article}
   \usepackage{vntex}
   \usepackage{xcolor}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{empheq}
     \everymath{\color{blue}}  % đổi màu cho công thức chung dòng và thẻ tag.
     \everydisplay{\color{red}} % đổi màu cho môi trường chứa công thức toán đấy.
   \begin{document}
   Tôi tên là $ABC$
   \begin{equation}
   \sin^2 x + \cos^2 x = 1
   \end{equation}
   \end{document}
   

   Hay quá! Chúng ta giải quyết xong! :)

   Updated by about 3 years ago

   • % Done changed from 60 to 90

   nqt wrote:

   Hi! Lang thang trên web. Và mình đã tìm được cách giải quyết tốt nè! Bằng cách dùng gói empheq.sty! Các bạn biên dịch thử nha! [...]

   Hay quá! Chúng ta giải quyết xong! :)

   Hehe, cách đó định nghĩa lại môi trường equation, cũng gần với định nghĩa môi trường ceq ở trên thôi. nqt kiểm tra xem nó xung đột với amsmath không (kiểm tra với các môi trường khác nhé, không phải chỉ với equation ở trên).

   Chúc vui.

   Updated by about 3 years ago

    Thực tế khi đổi màu công thức là chúng ta thường nhấn mạnh công thức đó chứ ít ai ma chuyển mầu toàn bộ công thức lắm. E cũng thử nghiệm cách nqt rồi, cũng dùng được mà....

    Updated by about 3 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 90 to 100
    • Resolution set to Fixed

    Updated by nqt almost 3 years ago

     k30101201 wrote:

     Thực tế khi đổi màu công thức là chúng ta thường nhấn mạnh công thức đó chứ ít ai ma chuyển mầu toàn bộ công thức lắm. E cũng thử nghiệm cách nqt rồi, cũng dùng được mà....

     Hi! Mình đồng ý với bạn khi in ra giấy mà, nhưng khi xem văn bản trên máy tính, thì chúng ta sẽ thấy nó đẹp chứ.

     Đây nè! Mình gởi link và bạn vào, lấy về xem nha: http://csweb.ucc.ie/~dongen/#links

     Và chọn mục A (Preliminary) Tutorial on LaTeX and Friends rồi download về. Bạn sẽ thấy nó đẹp chứ :)