This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #635

thêm phụ lục trong mục lục ?

Added by tuonglientex about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 24-03-2010
Priority: Normal Due date: 28-03-2010
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: bảng: mục lục, toc, lot
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Vấn đề của em là khi làm mục lục thì chỉ hiện ra nội dung chính, còn như các phụ lục: danh sách bảng, danh sách hình, lời cảm ơn, phụ lục tra cứu, tài liệu tham khảo ... thì không được hiện ra. Vậy phải làm như thế nào để làm như vậy. Xin cảm ơn.

History

Updated by about 3 years ago

 • Due date set to 28-03-2010
 • Category set to bảng: mục lục, toc, lot
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_help

Updated by xuanquy about 3 years ago

 • Votes: 1/1

Mình hay dùng kiểu này: Chẳng hạn cho Phụ lục vào Mục lục:

\chapter*{Phụ lục: Tên Phụ lục}
\addcontentsline{toc}{chapter}{\bf Phụ lục}

Như thế trong Mục lục, phần Phụ lục sẽ thẳng hàng và to như Tên chương (chapter).
Mình nghĩ các danh sách khác thì làm tương tự thôi. hì hì...

Updated by about 3 years ago

 • % Done changed from 0 to 40

tuonglientex wrote:

Vấn đề của em là khi làm mục lục thì chỉ hiện ra nội dung chính, còn như các phụ lục: danh sách bảng, danh sách hình, lời cảm ơn, phụ lục tra cứu, tài liệu tham khảo ... thì không được hiện ra. Vậy phải làm như thế nào để làm như vậy. Xin cảm ơn.

 1. Dùng các lệnh \listoftables (liệt kê bảng), \listoffigures (liệt kê hình)
 2. Tài liệu tham khảo thường là một chương riêng và có thể được xử lý theo cách của bạn xuanquy. Tuy nhiên, với các phục lục thì dùng lệnh \appendix (xem cách dùng ở cheatsheet)
 3. Đối với lời cảm ơn, cũng theo dõi cách dùng trong cheat sheet mình vừa đưa ra

Updated by tuonglientex about 3 years ago

  Cách của xuanquy khá đơn giản và hiệu quả, cách khác thì em thử nhưng chưa tốt lắm, sẽ cố gắng học hỏi nhiều cách khác.:P

  Updated by about 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 40 to 100
  • Resolution set to Fixed