This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #667

Vấn đề sắp xếp hình ảnh trong văn bản

Added by almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 15-04-2010
Priority: Normal Due date: 18-04-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Chào các bác, trong văn bản của em, em tính chèn 5 hình cũng 1 chỗ, nếu chèn từng hình theo chiều dọc thì rất thiếu thẩm mĩ, bởi vậy em muốn chèn theo kiểu: hình 1 nằm riêng 1 hàng, cứ mỗi 2 hình tiếp theo nằm cùng 1 hàng. Search trên google thì có cách sau (dùng minipage) để chèn 2 hình cùng hàng, tuy nhiên nó lại chỉ dùng chung 1 caption, bây giờ em muốn vẫn sắp xếp trên nhưng mỗi hình 1 caption thì làm thế nào?

Đây là hướng dẫn em tìm được: http://people.csail.mit.edu/custo/FTP/latex_minipage_fig.pdf

Sau đây là đoạn code của em (các hình dùng chung 1 caption), nhưng khi biên dịch thì nó ko để đúng chỗ, còn nếu cho đối số [htb] thì tất cả các hình (ngoài các hình kể trên) chạy về cuối văn bản!!! Mong các bác vào giúp em :(

\begin{figure}
\begin{center}
\begin{minipage}{6.5cm}
\begin{tabular}{c}
\includegraphics[height=5cm]{hinh04}\\
Đồ thị hàm số $P_1$
\end{tabular}
\end{minipage}
\end{center}
\begin{minipage}{6.5cm}
\begin{tabular}{c}
\includegraphics[height=5cm]{hinh05}\\
Đồ thị hàm số $P_{4k+2}$
\end{tabular}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}{6.5cm}
\begin{tabular}{c}
\includegraphics[height=5cm]{hinh06}\\
Đồ thị hàm số $P_{4k}$
\end{tabular}
\end{minipage}
\\
\begin{minipage}{6.5cm}
\begin{tabular}{c}
\includegraphics[height=5cm]{hinh07}\\
Đồ thị hàm số $P_{4k+3}$
\end{tabular}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}{6.5cm}
\begin{tabular}{c}
\includegraphics[height=5cm]{hinh08}\\
Đồ thị hàm số $P_{4k+1}$
\end{tabular}
\end{minipage}
\caption{Đồ thị các hàm số $P_k$}
\end{figure}\\

History

Updated by almost 3 years ago

 • Due date set to 18-04-2010
 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help

Updated by almost 3 years ago

 • % Done changed from 0 to 90

Bạn nên dùng gói subfig. Một ví dụ của gói này có ở đây test1.tex (có từ ví dụ 1 đến 7, bạn có thể coi thêm)

Updated by nqt almost 3 years ago

  Hi! Bạn cũng có thể dùng gói subfigure.sty nữa mà!

  Updated by almost 3 years ago

  • Votes: 1/1

  Cảm ơn các bác, vấn đề sắp xếp các hình thì đã ok! Tuy nhiên vẫn còn chưa được ưng ý, đó là nếu 5 hình của em không khít với văn bản ở cùng trang đó, thì nó lại đưa 5 hình đó về cuối mục (không phải trang cuối cùng đâu nhé). Vậy giờ phải làm sao để nó nằm đúng chỗ mong muốn (thu nhỏ hình lại thì mất đẹp)?

   1 \usepackage{caption}
   2 \usepackage[labelfont=bf,textfont={sl,bf},lofdepth,lotdepth]{subfig}
   3 \DeclareCaptionListOfFormat{colon}{#2:}
   4 \usepackage{fixltx2e}
   5 
   6 \newcommand{\figbox}[1]{%
   7  \fbox{%
   8   \vbox to 4.5cm{%
   9   \vfil
  10   \hbox to 4.5cm{%
  11    \hfil
  12    #1%
  13    \hfil}%
  14   \vfil}}}
  15 ...
  16 \begin{figure*}[htb]
  17  \begin{center}
  18   \subfloat[Đồ thị hàm số $P_1$]{\figbox{\includegraphics[width=4cm]{hinh04}}}\\
  19 %
  20   \subfloat[Đồ thị hàm số $P_{4k+2}$]{\figbox{\includegraphics[width=4cm]{hinh05}}}
  21   \qquad
  22   \subfloat[Đồ thị hàm số $P_{4k}$]{\figbox{\includegraphics[width=4cm]{hinh06}}}\\[-10pt]
  23 %
  24   \subfloat[Đồ thị hàm số $P_{4k+3}$]{\figbox{\includegraphics[width=4cm]{hinh07}}}
  25   \qquad
  26   \subfloat[Đồ thị hàm số $P_{4k+1}$]{\figbox{\includegraphics[width=4cm]{hinh08}}}\\[-10pt]
  27   \caption{Đồ thị các hàm số $P_k$}
  28  \end{center}
  29 \end{figure*}
  

  Updated by almost 3 years ago

   anhnhat88 wrote:

   Cảm ơn các bác, vấn đề sắp xếp các hình thì đã ok! Tuy nhiên vẫn còn chưa được ưng ý, đó là nếu 5 hình của em không khít với văn bản ở cùng trang đó, thì nó lại đưa 5 hình đó về cuối mục (không phải trang cuối cùng đâu nhé). Vậy giờ phải làm sao để nó nằm đúng chỗ mong muốn (thu nhỏ hình lại thì mất đẹp)?

   [...]

   Khi dùng float thì TeX sẽ tự sắp xếp các hình theo cách hợp lý nhất. Do đó, để giải quyết bài toán của bạn thì hãy cố gắng hoàn chỉnh phần nội dung, sau khi gần xong thì mới tìm vị trí hình cho thích hợp. Việc thu hình nhỏ trong chừng mực nào đó là phải làm. Con số 5 hình cũng chưa thật đẹp lắm (khi sắp xếp nếu không điều chỉnh sẽ trống nhiều chỗ), cần chọn lại. Cuối cùng, khi bí quá thì cố định hình, không dùng float nữa.

   Updated by almost 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 90 to 100
   • Resolution set to Fixed