This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #687

Hi! gói lệnh chbibref.sty đặt tiêu đề (title) cho tài liệu tham khảo!

Added by nqt almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 03-05-2010
Priority: Normal Due date: 08-05-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: bảng: mục lục, toc, lot
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Hì hì! Mình phát hiện được gói chbibref.sty , cho phép chúng ta đặt lại tên cho tài liệu tham khảo rùi!
Bằng cách nạp gói \usepackage{chbibref} và đặt lệnh \setbibref{...} (sau \begin{document}.)

\documentclass{book} % {report, article cũng ok thôi}
\usepackage{vntex}
\usepackage{chbibref}
\begin{document}
\setbibref{Tài liệu tham khảo của tôi nè!}
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{NDN1} Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành, \textsl{Toán rời rạc}, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.
\end{thebibliography}
\end{document}

PS:
Cũng hay thiệt. Khỏi phải mất công định nghĩa lại tên theo mẫu của nó, tuỳ lớp nào (book, article, report) mà ta đang sử dụng! Ke Ke! :)

History

Updated by almost 3 years ago

 • Due date set to 08-05-2010
 • Category set to bảng: mục lục, toc, lot
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 20

Dường như chỉ cần mỗi lệnh sau là đủ

\def\bibname{Tài liệu tham khảo}

Updated by nqt almost 3 years ago

  z wrote:

  Dường như chỉ cần mỗi lệnh sau là đủ

  > \def\bibname{Tài liệu tham khảo}
  
  Ồ! Mình nghĩ rằng
  • lệnh \def\bibname{???} chỉ đổi tên cho các lớp book, report thôi! Mình thử rùi! :)
  • lớp article thì phải dùng lệnh \def\refname{??????} chứ!
  • Còn gói này, thì ta chơi \setbibref{??????} là OK! Lớp nào cũng được cả. Hì :)

  Updated by almost 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 20 to 100
  • Resolution set to Fixed

  nqt wrote:

  Ồ! Mình nghĩ rằng

  Đúng như vậy :) Nhưng mình chắc là nếu không dùng đúng thì vẫn không ép phê gì đâu.

  • Còn gói này, thì ta chơi setbibref{??????} là OK! Lớp nào cũng được cả. Hì :)

  Huhm, thường thì mỗi tài liệu biên dịch ở lớp này khó lòng biên dịch tốt ở lớp khác :P

  PS: Những mẹo như thế này nqt có thể tạo ra một trang wiki riêng để sau này dễ tìm hơn, ví dụ chbibref. Cảm ơn.