This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #689

gói biblatex.sty đụng với gói ulem.sty hì!

Added by nqt almost 3 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Rejected Start Date: 06-05-2010
Priority: Normal Due date: 13-05-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: bảng: index, bibtex
Target version: 2010_help
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Hì! Khi nạp đồng thời 2 gói biblatex.styulem.sty (gói này đùng để tạo các dòng kẻ văn bản) thì mình thấy:
Nếu liệt kê tài liệu tham khảo bằng bibtex, thì phần tiêu đề tài liệu (bình thường là in nghiêng) bị chuyển sang in thường và đồng thời có khuyến mãi thêm đường kẻ đôi (2 đường thẳng) ở dưới văn bản. Hic!

thitailieuthamkhao.bib (7.4 kB) nqt, 06-05-2010 10:00

abcthi.tex (1.2 kB) nqt, 06-05-2010 10:00

abcthi.pdf (68.7 kB) nqt, 06-05-2010 10:00

History

Updated by almost 3 years ago

 • Due date set to 13-05-2010
 • Category set to bảng: index, bibtex
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help

Bạn cho xem mã nguồn chứ nói không không thế này chẳng khác mò kim đáy biển :)

Updated by nqt almost 3 years ago

Hì! mình gởi luôn! file nguồn cùng file biên địch của nó và file *.bib (thư viện tài liệu tham khảo) nha

% Note that this file is processed as follows:
%
%  latex   file
%  bibtex  file1-blx
%  bibtex  file2-blx
%  bibtex  file3-blx
%  latex   file
%
% Note that the file name suffix may generally be omitted. It's
% `latex file' and `bibtex file' rather than `latex file.tex' and
% `bibtex file.aux'. Depending on the TeX distribution, omitting the
% `aux' file prefix when invoking BibTeX may even by mandatory.
%
\documentclass[a4paper,oneside]{book}
\usepackage{ulem}
\usepackage[style=numeric]{biblatex}
\usepackage{hyperref}

\usepackage{charter}
\usepackage{vntex}
\bibliography{thitailieuthamkhao}
\begin{document}
\chapter{Anh yêu em}
\begin{refsection}
abc \nocite{*} % cho hiển thị toàn bộ tài liệu có trong file thitailieuthamkhao.bib đấy
\printbibliography[heading=subbibliography]
\end{refsection}

\end{document}

Updated by over 2 years ago

 • Status changed from Assigned to Rejected
 • % Done changed from 0 to 100
 • Resolution set to Rejected