This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #707

In số đếm

Added by xuxu_tit over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 05-07-2010
Priority: High Due date: 31-07-2010
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

In số đếm như thế nào vậy các bác?
Mình muốn in số trang của file hoặc số định lý của một bài viết thì làm ntn?

History

Updated by ngocson over 2 years ago

  xuxu_tit wrote:

  In số đếm như thế nào vậy các bác? Mình muốn in số trang của file hoặc số định lý của một bài viết thì làm ntn?

  Mình có thể biết được một nội dung nào đó nằm ở trang số mấy bằng cách `dán nhãn'. Ví dụ dùng nhãn \label{trangcuoicung} ở cuối file. Sau đó gọi lệnh tham chiếu reference như \pageref{trangcuoicung} để lấy số trang cuối cùng. Với các định lý soạn theo môi trường \begin{theorem}, ta cũng có thể lấy số định lý bởi lệnh dán nhãn \label{nhãn}. Khi muốn refer tới định lý đó thì dùng lệnh \ref{nhãn}. Còn nếu bạn muốn biết có bao nhiêu định lý trong tài liệu thì mình có thể dùng một counter. Gặp mỗi định lý bạn tăng counter lên 1 cho đến định lý cuối cùng. Khi ấy counter sẽ là số định lý.

  Updated by tuonglientex over 2 years ago

   Mình không rõ cái bạn cần có phải là chỉ mục tra cứu không?

   Updated by xuxu_tit over 2 years ago

    Nhưng có một vấn đề là nó bị ngược từ dưới lên trên.

    Ví dụ nhé:
    Mình làm một tài liệu có 5 bài tập.

    Số bài tập là : 5
    
    Bài 1
    
    Bài 2
    
    Bài 3
    
    Bài 4
    
    Bài 5
    
    Hết
    

    Updated by over 2 years ago

    • Due date set to 31-07-2010
    • Category set to định dạng: công thức toán
    • Status changed from New to Assigned
    • Assigned to set to anhhk
    • Target version set to 2010_help

    Updated by nqt over 2 years ago

    • Votes: 1/1

    xuxu_tit wrote:

    Nhưng có một vấn đề là nó bị ngược từ dưới lên trên.

    Ví dụ nhé: Mình làm một tài liệu có 5 bài tập. [...]

    Số bài tập là : 5
    
    Bài 1
    
    Bài 2
    
    Bài 3
    
    Bài 4
    
    Bài 5
    
    Hết
    

    Hì! Mình thấy rằng gói totcount.sty giải quyết tốt yêu cầu của bạn mà. Soạn và biên dịch file với nội dung như sau

    \documentclass{article}
    \usepackage{vntex}
    \usepackage{totcount}
    
    \begin{document}
    
    \newtotcounter{mysodem} % giá trị xuất phát là mysodem := 0
    Chúng ta xét tất cả \total{mysodem} mục sau đây.
    \begin{itemize}
    \item mục 1.
    \addtocounter{mysodem}{1} % tăng mysodem lên 1, tức là mysodem := mysodem +1= 0+1=1 
    % hoặc dùng \stepcounter{mysodem} cũng được.
    \item mục 2.
    \item mục 3.
    \item ...
    \item mục 100.
    \addtocounter{mysodem}{99} % tăng mysodem lên 99, tức là mysodem := mysodem +1=1+99=100
    \end{itemize}
    
    \end{document}
    

    Và khi đó, mình dễ dàng thực hiện tốt yêu cầu của bạn. Bạn soạn theo mẫu sau đây

    \documentclass{article}
    \usepackage{vntex}
    \usepackage{totcount}
    \usepackage{amsmath}
    \newtheorem{baitap}{Bài}
    \begin{document}
    \newtotcounter{mybaitap}
    Số bài tập là : \total{mybaitap}
    
    \begin{baitap}
    \addtocounter{mybaitap}{1}
    \end{baitap}
    
    \begin{baitap}
    \stepcounter{mybaitap}
    \end{baitap}
    
    \begin{baitap}
    \stepcounter{mybaitap}
    \end{baitap}
    
    \begin{baitap}
    \stepcounter{mybaitap}
    \end{baitap}
    
    \begin{baitap}
    \stepcounter{mybaitap}
    \end{baitap}
    
    Hết
    \end{document}
    

    Chúc bạn thành công. :)

    Updated by ngocson over 2 years ago

    • Votes: 1/1

    xuxu_tit wrote:

    Nhưng có một vấn đề là nó bị ngược từ dưới lên trên.

    Ví dụ nhé: Mình làm một tài liệu có 5 bài tập. [...]

    Bạn thử làm như sau xem. Thay vì dùng itemize, mình dùng enumerate để nó đánh số tự động luôn.

     \documentclass{article}
     \usepackage[utf8]{vietnam}
     \begin{document}
    
     \noindent
     Số bài tập là: \ref{baicuoi}
     \begin{enumerate}
     \renewcommand{\labelenumi}{\textbf{\arabic{enumi}.}}
     \item Một con vịt xòe ra hai cái cánh
     \item Nó kêu rằng quạc quạc
     \item Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
     \item Lúc lên bờ nó vẫy cánh cho khô
     \item Thế là được rùi còn gì. \label{baicuoi}
     \end{enumerate}
     \end{document}
    

    Bạn có thể thay đổi hình thức của mỗi đầu bài bằng sửa lệnh \renewcommand{\labelenumi}{\textbf{\arabic{enumi}.}}

    Chúc vui vẻ!!

    Updated by nqt over 2 years ago

    • % Done changed from 0 to 70
    • Votes: 1/1

    Hic! Dùng cách đánh số theo lệnh \ref{} như bạn, theo mình, là không ổn rùi (ý của bạn xuxu_tit 2 days khác cơ). Chúng ta đang quan tâm đến tổng số đếm bài tập mà. Mình có thể đưa ra ví dụ rõ hơn nha.

    \documentclass{article}
    \usepackage{vntex}
    \begin{document}
    
    \noindent
    Số bài tập là: \ref{baicuoi}
    \begin{enumerate}
    \item Chú ý 1
    \begin{enumerate}
    \renewcommand{\labelenumi}{\textbf{\arabic{enumi}.}}
    \item Bài một
    \item Bài hai
    \item Bài ba
    \item Bài bốn
    \item Bạn chú ý nha. \label{baicuoi}
    \end{enumerate}
    \item Chú ý 2.
    \end{enumerate}
    \end{document}
    
    

    Lúc biên dịch ra thì ``Số bài tập là : 1e''

    Updated by nqt over 2 years ago

     xuxu_tit wrote:

     Mình muốn in số trang của file hoặc số định lý của một bài viết thì làm ntn?

     • In tổng số định lí, đã được sửa xong rùi.
     • còn việc in tổng số trang văn bản, thì ta cũng có thể dùng gói totcount.sty mà. Chú ý, trước khi gọi lệnh \total{page} để in ra tổng số trang, ta cần gọi lệnh
      \regtotcounter{page}
      

      để đăng kí số đếm page cho toàn bộ văn bản. Ví dụ:
     \documentclass[a4paper]{article}
     \usepackage{vntex}
     \usepackage{totcount}
     \regtotcounter{page} % lệnh này để đăng kí số đếm page cho toàn bộ văn bản
     \begin{document} 
     Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
     Có tất cả \total{page} đấy nhé!
     \end{document}
     

     Hì hì! Xong rùi đó. :d

     Updated by over 2 years ago

     • Status changed from Assigned to Resolved
     • Assigned to changed from anhhk to nqt
     • % Done changed from 70 to 100
     • Resolution set to Fixed

     Updated by over 2 years ago

     • Status changed from Resolved to Closed