This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #709

Xin hỏi cách làm cho văn bản không bị "Thụt đầu dòng".

Added by xuanquy over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 07-07-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Chẳng hạn khi xuông dòng để sang 1 đoạn mới mình thường dùng cách để 1 dòng trắng (trong code), nhưng như vậy thì đầu đoạn mới này sẽ bị thụt vào 1 tí, mình lại phải dùng lệnh \noindent --> hơi bất tiện. Có cách nào để nó không tự thụt đầu dòng, các bạn giúp mình nhé! Mình cảm ơn nhiều.

History

Updated by over 2 years ago

 • Category set to định dạng: layout, header,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to nqt
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 50
\parindent0pt

Updated by ngocson over 2 years ago

 • Votes: 1/1

xuanquy wrote:

Chẳng hạn khi xuông dòng để sang 1 đoạn mới mình thường dùng cách để 1 dòng trắng (trong code), nhưng như vậy thì đầu đoạn mới này sẽ bị thụt vào 1 tí, mình lại phải dùng lệnh \noindent --> hơi bất tiện. Có cách nào để nó không tự thụt đầu dòng, các bạn giúp mình nhé! Mình cảm ơn nhiều.

Lệnh \parindent0pt có lẽ là cách dùng cũ của AMS TeX. Các lệnh trong latex thường được viết dạng lệnh + tham số.

Bạn có thể dùng lệnh setlength để làm việc với các kích thước như thế này. Khoảng thụt đầu dòng được quy định trong \parindent (paragraph indent). Để không thụt đầu dòng, mình đặt nó bằng không

 \setlength{\parindent}{0cm}

Một vấn đề liên quan là khi để 1 dòng trắng trong code, khoảng cách dòng thường lớn hơn khoảng cách dòng cơ bản. Phần hơn này được đặt trong \parskip. Muốn thay đổi nó mình cũng dùng \setlength. Ví dụ:

 \setlength{\parskip}{3pt} 

Updated by vanchutr over 2 years ago

  Bạn hãy dùng lệnh:

   \setlength{\parindent}{0pt} 

  trong phần preample

  Updated by over 2 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 50 to 100
  • Resolution set to Fixed

  Updated by hungchng over 2 years ago

   xuanquy wrote:

   Chẳng hạn khi xuông dòng để sang 1 đoạn mới mình thường dùng cách để 1 dòng trắng (trong code), nhưng như vậy thì đầu đoạn mới này sẽ bị thụt vào 1 tí, mình lại phải dùng lệnh
   oindent
   --> hơi bất tiện. Có cách nào để nó không tự thụt đầu dòng, các bạn giúp mình nhé! Mình cảm ơn nhiều.

   Cuối dòng bạn dùng \\
   Sau đó gõ tiếp thì phần gõ tiếp đó xuống hàng nhưng không bị thụt đầu dòng.

   Updated by phuoclh over 2 years ago

    hungchng wrote:

    xuanquy wrote:

    Chẳng hạn khi xuông dòng để sang 1 đoạn mới mình thường dùng cách để 1 dòng trắng (trong code), nhưng như vậy thì đầu đoạn mới này sẽ bị thụt vào 1 tí, mình lại phải dùng lệnh @

    [email protected] --> hơi bất tiện. Có cách nào để nó không tự thụt đầu dòng, các bạn giúp mình nhé! Mình cảm ơn nhiều.

    Cuối dòng bạn dùng \ Sau đó gõ tiếp thì phần gõ tiếp đó xuống hàng nhưng không bị thụt đầu dòng.

    Còn một phương án nữa là bạn gõ lệnh \noindent trước dòng đầu tiên của đoạn.

    Updated by over 2 years ago

     phuoclh wrote:

     Còn một phương án nữa là bạn gõ lệnh \noindent trước dòng đầu tiên của đoạn.

     hehe, P. xem lại yêu cầu của tác giả nhé ;)