This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #713

Đổi màu chữ cho tiêu đề section

Added by xuxu_tit over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 30-07-2010
Priority: High Due date: 31-08-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: bảng: mục lục, toc, lot
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Có thể đổi màu chữ cho tiêu đề của \section, \chapter, \subsection, ... không?
Mình muốn đổi màu chữ nhưng không biết code lệnh như thế nào?

History

Updated by ngocson over 2 years ago

 • Votes: 2/2

xuxu_tit wrote:

Có thể đổi màu chữ cho tiêu đề của section, chapter, subsection, ... không? Mình muốn đổi màu chữ nhưng không biết code lệnh như thế nào?

Có thể! Một số gói bổ xung có thể giúp bạn định nghĩa lại định dạng của các chapter và section một cách đơn giản. Bạn có thể dùng gói `sectsty` ở đây. Cũng cần dùng thêm gói `color' trong bó graphic. Sau đây là một ví dụ

\usepackage{color}
\usepackage{sectsty}

\allsectionsfont{\color{red}}

Mọi phần section trong tài liệu sẽ được tô màu đỏ. Bạn có thể tham khảo thêm file hướng dẫn

Updated by xuxu_tit over 2 years ago

 • Votes: 1/1

\allsectionsfont{\color{red}}. Thế đổi màu chapter là:

 \allchaptersfont{\color{red}} 

à bạn?

Updated by tanphu over 2 years ago

 • Due date set to 31-08-2010
 • Category set to bảng: mục lục, toc, lot
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 50

xuxu_tit wrote:

allsectionsfont{color{red}} thế đổi màu chapter là: [...] à bạn

Bạn có thể coi trong tài liệu của sectsty

(Kỳ Anh trả lời qua tài khoản của Tân Phú)

Updated by over 2 years ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • % Done changed from 50 to 100
 • Resolution set to Fixed