This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #717

Dùng các font trong initials như thế nào nhỉ?

Added by nqt over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 05-08-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Hì! Mình thấy rằng: trong bộ (chắc không phải là package rồi) font initials có rất nhiều font đẹp (và mình cũng chưa cần dùng đến tiếng Việt nha!).

Tuy nhiên, khi nạp thành công bộ initials rồi và thử chạy một file nào đó (chẳng hạn: EileenBl.tex) bằng latex thì không báo lỗi gì nhưng không ... thấy kết quả xuất ra ở file dvi . Còn nếu mình biên dịch bằng pdflatex thì hắn báo lỗi. Mình nghĩ rằng: nó đụng chạm đến font rùi.
Bạn nào đã dùng thử bộ initials chưa hỉ?

Nội dung của file EileenBl.tex (có sẵn) là

\documentclass[a4paper]{article}
\input EileenBl.fd
\pagestyle{empty}

\begin{document}
\begin{center}
\fontsize{60pt}{72pt}\usefont{U}{EileenBl}{xl}{n}
 ABCDE \\
 FGHIJK \\
 LMNOP \\
 QRSTU \\
 VWXYZ \\
\end{center}
\vfill
\begin{center}
Font name: ``EileenBl'' (EileenCaps-Black)
\end{center}
\end{document}

History

Updated by nqt over 2 years ago

 • Votes: 1/1

Hì hì. Mình thành công rồi.

Do máy tính của mình dùng MiKTeX 2.8, nên sau khi nạp bộ initials từ trình Package Manager, mình phải vào cmd và chạy lệnh updmap. Sau khi chạy xong, ta có thể dùng các font này rùi.

PS: Mình vẫn không hiểu: ta nạp initials từ Package Manager rùi, mà còn phải chạy thêm updmap (và cũng không hiểu sao phải dùng lệnh updmap này)

Updated by over 2 years ago

 • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
 • Status changed from New to Closed
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 100
 • Resolution set to Fixed