This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bug #724

Gói pstricks.sty không biên dịch được với \XeLaTeX!

Added by nqt over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Rejected Start Date: 18-08-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: hệ thống: miktex
Target version: 2010_help
Resolution: Rejected
Votes: 1/1

Description

Khi dùng \XeLaTeX để biên dịch file tex, và file này có nạp gói pstricks.sty thì hệ thống sẽ báo lỗi (máy mình dùng Windows và MiKTeX 2.8) là thiếu file xdvipdfmx.cfg!

Mình tham khảo và tìm được cách sửa lỗi sau: bạn hãy chép file xdvipdfmx.cfg vào thư mục

C:\Program Files\MiKTeX 2.8\tex\xelatex\xetex-pstricks

Hiển nhiên, bạn phải nạp bộ xetex-pstricks từ MiKTeX 2.8 (ở Pagackage Manager) rùi!
Xong rùi đó!
PS: Mình vẫn chưa hiểu vì sao lại bị lỗi và ta phải sửa lỗi này hỉ! :)

xdvipdfmx.cfg - file xdvipdfmx.cfg bổ sung (8.6 kB) nqt, 18-08-2010 01:10

History

Updated by over 2 years ago

  • Category set to hệ thống: miktex
  • Status changed from New to Rejected
  • Assigned to set to nqt
  • Target version set to 2010_help
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Rejected