This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #746

Cách cài đặt eukleides trên Linux?

Added by nguyenvanminh_hieu over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 15-09-2010
Priority: Normal Due date: 30-09-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: hình vẽ: eukleides
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Mong các anh chị hướng dẫn cách cài đặt gói eukleides trên Linux?Mong hướng dẫn từng bước

History

Updated by over 2 years ago

 • Due date set to 30-09-2010
 • Category set to hình vẽ: eukleides
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help

Updated by tanphu over 2 years ago

  Nếu có kết nối internet thì dễ cài, còn không có kết nối phải cài thủ công rất phức tạp. Sau đây là hướng dẫn cho trường hợp có kết nối internet.

  Cài các gói cần thiết: flex, bison, libreadline-dev, texinfo, gettext, perl

  sudo apt-get install flex bison libreadline-dev texinfo gettext perl
  

  Tải tập tin eukleides-1.5.4.tar.bz2 về lưu ở thư mục nào đó.

  Dùng Terminal, cd đên thư mục chứa tập tin vừa tải về

  tar -xvf eukleides-1.5.4.tar.bz2
  cd eukleides-1.5.4
  make
  sudo make install
  

  Soạn thử một tin lưu thành vidu.euk có nội dung:

  O = point(2, 2)
  C = circle(O, 2)
  A = point(6.5, 2)
  
  c = circle(O.A)
  I.J = intersection(C, c)
  
  draw
   line(A, I) gray
   line(A, J) gray
   C ; c dashed, gray
   O plus ; A
  end
  
  

  Biên dịch

  eukleides vidu.euk
  

  Updated by nguyenvanminh_hieu over 2 years ago

  • Votes: 1/1

  Cài đặt bị lỗi ở dòng lệnh cuối cùng "sudo make install".Kết quả cho như sau:

  Installing eukleides
  Installing euktopst
  Installing scripts
  Installing TeX files
  make: *** [install_tex] Error 127
  

  Mong Tấn Phú khắc phục.

  Updated by tanphu over 2 years ago

   Lỗi này không quan trọng lắm, tiếp tục như sau:

   Chép hai tập tin eukleides.styeukleides.tex vào hệ thống tex (trường hợp dùng texlive2009 cài từ tập tin iso, trường hợp khác đường dẫn có thể khác)

   sudo cp ./tex/eukleides.* /usr/local/texlive/2009/texmf-dist/tex/latex/
   

   Cập nhật lại hệ thống tex

   texhash
   

   Vậy là xong!

   Updated by over 2 years ago

   • % Done changed from 0 to 90

   Updated by nguyenvanminh_hieu over 2 years ago

    Tấn Phú chỉ cách biên dịch ra file pdf và dvi luôn nha!

    Updated by tanphu over 2 years ago

    • Votes: 1/1

    Biên dịch tập tin eukleides sang eps:

    euktoeps vidu.euk
    

    Chuyển eps sang pdf:
    epstopdf vidu.eps
    

    Nếu biên dịch tài liệu bằng pdflatex thì chèn tập tin vidu.pdf vào tài liệu chính của mình bằng \includegraphic, còn biên dịch sang dvi thì chèn tập tin eps.

    Updated by over 2 years ago

     Các bài viết hoàn chỉnh: (blog) Eukleides trên Linux hoặc Eukleides Install On Ubuntu

     Updated by over 2 years ago

     • Status changed from Assigned to Closed
     • % Done changed from 90 to 100
     • Resolution set to Fixed