This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #748

làm thế nào để soạn thảo tiếng Việt trong Texniccenter?

Added by doanvinh over 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 17-09-2010
Priority: Normal Due date: 30-09-2010
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/3

Description

Tôi dung Miktex 2.7. nếu dùng Texniccenter thì làm thế nào để soạn thảo tiếng Việt?
Viettug giúp tôi với

DeKiemTra_pdf.PDF (33.6 kB) hablack18, 11-11-2010 08:22


Related issues

related to TeX - Problem #524: Phiên bản TeXnicCenter mới 2.0 alpha Closed 11-11-2009 15-11-2009

History

Updated by tanphu over 2 years ago

  Texniccenter từ phiên bản 2.0 trở đi mới hỗ trợ tiếng Việt Unicode, nếu dùng bản trước 2.0 thì bạn sẽ không gõ được tiếng Việt theo bảng mã Unicode.

  Bạn có thể tải bản 2.0 ở trang này:

  http://www.texniccenter.org/news/149-texniccenter-20-alpha-3

  Khi dùng bản 2.0 thì không cần điều chỉnh gì cả cũng có thể gõ ngay được tiếng Việt theo bảng mã Unicode.

  Updated by over 2 years ago

  • Due date set to 30-09-2010
  • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to tanphu
  • Target version set to 2010_help

  tanphu wrote:

  Khi dùng bản 2.0 thì không cần điều chỉnh gì cả cũng có thể gõ ngay được tiếng Việt theo bảng mã Unicode.

  Nếu doanvinh cần gõ một tài liệu TeX với tiếng Việt, thì có thể tham khảo ví dụ ở đây: VnTeX Ex100 Babel

  Updated by doanvinh over 2 years ago

  • Votes: 1/1

  Cám ơn tanphu và z, Tôi đã soạn được tiếng Việt trong Texniccenter như khi biên dich ra thì vẫn không được. Nếu biên soạn trong TeXmaker thì cho ra tiếng Việt bình thường.

  Updated by over 2 years ago

  • Assigned to changed from tanphu to anhhk
  • % Done changed from 0 to 10

  doanvinh wrote:

  Cám ơn tanphu và z, Tôi đã soạn được tiếng Việt trong Texniccenter như khi biên dich ra thì vẫn không được. Nếu biên soạn trong TeXmaker thì cho ra tiếng Việt bình thường.

  Lỗi này có bạn đã gặp, và lời giải thích là TXC vẫn còn đang được hoàn thiện (bạn chỉ mới dùng bản beta thôi). Mình sẽ kiểm tra lại và phản hồi sau nhé.

  Updated by over 2 years ago

   doanvinh wrote:

   Cám ơn tanphu và z, Tôi đã soạn được tiếng Việt trong Texniccenter như khi biên dich ra thì vẫn không được.

   không được là thế nào? Bạn có thể mô tả kỹ hơn không?

   Nếu biên soạn trong TeXmaker thì cho ra tiếng Việt bình thường.

   Mình vừa thử xong, không có trục trặc nào đối với việc biên dịch. Có một điều cần phải để ý: khi soạn một tài liệu mới trong TXC và sau đó lưu, bạn nhớ phải chọn bảng mã là UTF-8. Nếu không, TXC mặc định lưu tài liệu ở bảng mã ANSI, sẽ làm mất hoàn toàn nội dung tài liệu vừa soạn.

   Updated by doanvinh over 2 years ago

    Cám ơn z! Tôi đã làm được, Lỗi là do khi lưu toi không chọn bảng mã là UTF-8. Có cách nào đẻ lưu mặc định bảng mã UTF 8 khong nhỉ

    Updated by over 2 years ago

     doanvinh wrote:

     Cám ơn z! Tôi đã làm được, Lỗi là do khi lưu toi không chọn bảng mã là UTF-8. Có cách nào đẻ lưu mặc định bảng mã UTF 8 khong nhỉ

     Bạn thử tạo các mẫu (template). Mỗi khi cần tạo tài liệu mới thì lấy mẫu ra.

     Do các nước nói tiếng Anh chỉ cần a..z là đủ, nên để thay đổi thuộc tính mặc định đó cũng là điều không dễ dàng. Tạm thời có sao xài vậy, chỉ cần để ý là đủ.

     Updated by hablack18 over 2 years ago

     Em soạn thử một cái đề kiểm tra như thế này:

     \documentclass{article}
     \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm,amsfonts}
     \usepackage[mathscr]{eucal}
     \usepackage{epic,eepicemu,eepic}
     \usepackage[UTF-8]{vietnam}
     \begin{document}
     \begin{center} \Large \up{Đề kiểm tra}\\Môn: Toán\\Thời gian: 45 phút \end{center}
     \begin{enumerate}
     \item Tính nhanh giá trị biểu thức $4x^{2} + y^{2} - 4xy $ Tại $ x = 8$ và $y = 6$
     \item Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $ x^{2}+2x+1-y^{2} $ \\
     \item Tính: $ (2x^{4}+3x^{2}-4x^{3}-2):(x^{2}+1) $
     \item Tìm $x$ biết \begin{equation*} x^{2}+7x+10=0 \end{equation*}
     \end{enumerate}
     

     Nhưng khi dịch sang pdf thì kết quả không như ý (KQ như file pdf em đính kèm)
     Làm cách nào để chỉnh lại cho đúng đây?

     Updated by over 2 years ago

      hablack18 wrote:

      Em soạn thử một cái đề kiểm tra như thế này:

      [...]

      Nhưng khi dịch sang pdf thì kết quả không như ý (KQ như file pdf em đính kèm) Làm cách nào để chỉnh lại cho đúng đây?

      Bạn theo dõi bài viết của mình ở trên (bài thứ 5)

      Updated by icy almost 2 years ago

      • Status changed from Assigned to Closed
      • Assigned to changed from anhhk to icy
      • % Done changed from 10 to 100
      • Resolution set to Fixed