This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #761

Đánh số liên tiếp cho Định nghĩa, định lí, mệnh đề,...

Added by xuanquy over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 01-10-2010
Priority: Normal Due date: 05-10-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: định dạng: định lý
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Chẳng han em muốn các chỉ số chạy liên tiếp: Ví dụ trong Chương 1 có

Định nghĩa 1.1. (Nội dung)

Định lí 1.2. (Nội dung)

Hệ quả 1.3. (Nội dung)
....

Tức là các chỉ số chạy theo nhau. Làm thế nào được nhỉ?

Câu hỏi 2: Nếu muốn nó hiện ra chỉ số trước, tức là:

1.1. Định nghĩa

1.2. Định lí

1.3. Hệ quả
....

Thì phải làm thế nào?

Mình xin cảm ơn.

History

Updated by over 2 years ago

 • Subject changed from Mình hỏi về cách đánh số Định nghĩa, định lí, mệnh đề,... liên tiếp. to Đánh số liên tiếp cho Định nghĩa, định lí, mệnh đề,...
 • Due date set to 05-10-2010
 • Category set to định dạng: định lý
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 90

Tất cả vấn đề bạn hỏi có thể xử lý bằng gói ntheoreom. Bản dịch tiếng Việt khá cũ (nhưng vẫn dùng được) của tài liệu gói này có thể tìm thấy ở

http://download.viettug.org/?files=ntheorem

(tải về bản 873 là bản mới nhất ở thời điểm này.)

Updated by xuanquy over 2 years ago

  Mình tìm mãi trong đó mà không thấy chỗ cần dùng đâu cả. Hic!!!

  Updated by over 2 years ago

   xuanquy wrote:

   Mình tìm mãi trong đó mà không thấy chỗ cần dùng đâu cả. Hic!!!

   Bạn xem Mục 3.2 và Mục 3.3.4.

   Updated by xuanquy over 2 years ago

   • Votes: 1/1

   Đã thành công. Chân thành cám ơn bạn!

   Updated by over 2 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 90 to 100
   • Resolution set to Fixed