This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #792

Bản quyền của tài liệu

Added by doanvinh over 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 11-11-2010
Priority: Normal Due date: 30-11-2010
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Nếu soạn ra một tài liệu dạng pdf thì có cách nào để không cho người khác copy bằng công cụ Snapshot (trong pần mềm AcrobatReader) dược không? Mong VTUG chỉ giúp, Chân thành cám ơn


Related issues

related to TeX - Problem #698: Đặt mật khẩu cho pdf file biên dịch từ Tex Closed 13-06-2010

History

Updated by texer over 2 years ago

  Tôi nghĩ cách tốt nhất để tài liệu của bạn không bị bất kì ai "chụp" lại là:
  1. Đừng tạo ra tài liệu đó;
  2. Tạo ra và đừng cho ai đọc (chỉ một mình bạn đọc);
  3. Tạo ra nhưng nén lại và cho password có độ dài khoảng 20 ký tự (kỷ nguyên sau họ mới tìm được:)).

  Updated by over 2 years ago

  • Due date set to 30-11-2010
  • Category set to -- chủ đề khác
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to anhhk
  • Target version set to 2010_help
  • % Done changed from 0 to 10
  1. Việc đặt chế độ bảo vệ như bạn nói không phải là "bản quyền tài liệu". Liên quan tới bản quyền của tài liệu, bạn có thể tìm hiểu các giấy phép như GPL, LGPL, GNU Free Document License, hoặc phổ biến và dễ dùng hơn là CC (Common Creative)
  2. Việc đặt chìa khóa bảo vệ tài liệu thì có trao đổi nhiều ở #698
  3. Đối với văn bản bình thường thì có thể chụp được. Còn đối với công thức Toán thì việc sao chép rất khó khăn.

  Updated by icy almost 2 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • Assigned to changed from anhhk to icy
  • % Done changed from 10 to 100
  • Resolution set to Fixed