This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #800

xelatex file.tex từ kết quả của Sweave(file.snw) (của phần mềm R)

Added by nqt over 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Rejected Start Date: 21-11-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác: gói bất kỳ
Target version: 2011_help
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Hì! Khi biên soạn đề thi và đáp án, mình thường dùng gói lệnh dethi.sty và biên dịch bằng \XeLaTeX (mình khoái lắm) của thầy H Điển. Tuy nhiên khi nạp thêm gói Sweave.sty (có sẵn trong bộ cài đặt và dùng để chạy các lệnh và xuất ra kết quả, của phần mềm R) thì phát sinh một số lỗi

 • tuỳ chọn scale= 0.5 của lệnh \includegraphics để tăng giảm kích thước ảnh (đuôi *.jpg) không tác dụng, (?!)
 • trong R khi dùng lệnh Sweave(file.snw) để biên dịch file.snw thành file.tex. Lúc này việc biên dịch bằng \XeLaTeX cho file.tex bị báo lỗi

Bạn nào đã từng dùng gói dethi.sty cùng với gói Sweave.sty hoặc biết gói nào biên soạn được đề thi và đáp án khác nữa không....

Mình gởi kèm 1 file .log kèm theo (bị lỗi khi biên dịch \XeLaTeX)

Dekiemtrathuongki_ThiK16KKT_12.log (62.6 kB) nqt, 21-11-2010 19:23

Dekiemtragiuaki_ThiK16KKT_12.log (8.2 kB) nqt, 21-11-2010 19:26

History

Updated by nqt over 2 years ago

Xin lỗi, mình gởi nhầm. :(
File sau đây, Dekiemtragiuaki_ThiK16KKT_12.log, là file mà khi chạy \xelatex thì phát sinh lỗi.

Updated by nqt over 2 years ago

  Hic! Mình thử dùng Sweave.sty cùng với lớp examdesign.cls, bản chính và được lấy từ trang chủ... nhưng cũng không thành công! :(

  Updated by icy almost 2 years ago

  • Category set to -- chủ đề khác: gói bất kỳ
  • Status changed from New to Rejected
  • Assigned to set to icy
  • Target version set to 2011_help
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Rejected