This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #818

Gói longtable

Added by phuongnam over 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 13-12-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: bảng: bảng nói chung
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Tôi dùng gói longtable để tạo bảng như file đính kèm. Tôi muốn đưa chữ Câu và Đáp số ra giữa thì phải làm thế nào? Thêm nữa, đường kẻ đứng ở ngoài cùng bên phải không kín. Mong diễn đàn giúp đỡ. Cám ơn diễn đàn.

longtable.PDF (9.2 kB) phuongnam, 13-12-2010 20:20

longtable.tex (791 Bytes) phuongnam, 13-12-2010 20:21

longtable.tex (921 Bytes) peter, 13-12-2010 21:30

History

Updated by phuongnam over 2 years ago

Updated by peter over 2 years ago

Thử cái này xem sao

Updated by duontra over 2 years ago

 • Votes: 1/1

sau \hline không dùng dấu xuống dòng

Updated by phuongnam over 2 years ago

  Cám ơn Peter và duontra cùng diễn đàn rất nhiều.

  Updated by over 2 years ago

  • Category set to bảng: bảng nói chung
  • Status changed from New to Closed
  • Target version set to 2010_help
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed

  Updated by phuongnam about 2 years ago

  • Votes: 1/1

  Chủ đề đã đóng, nhưng tôi góp thêm một cách làm nữa.

  \begin{longtable}{|p{10.6 cm}|p{6.1 cm}|}
  \hline
  \centerline{\textbf{\textit{Cách giải}}}&\centerline{\textbf{\textit{Kết quả}}}\\ \hline
   &\\ &\\ &\\ &\\ &\\ &\\ &\\ &\\ \hline
  \end{longtable}