This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #82

chuyển đổi dữ liệu từ trang ViệtTUG

Added by over 4 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 24-10-2008
Priority: Low Due date: 31-10-2009
Assigned to: - % Done:

100%

Category: trang web: sử dụng ViệtTUG
Target version: Site_Moving Estimated time: 24.00 hours
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

 1. Chuyển đổi thông tin người dùng
 2. Kiểm tra bộ thông báo password qua email
 3. Hoàn thiện sitemap mới
 4. Chuyển đổi tin tức
 5. Chuyển đổi dữ liệu diễn đàn

Related issues

related to TeX - Problem #84: Đóng cửa trang web cũ Closed 24-10-2008 30-11-2008

History

Updated by over 4 years ago

 • % Done changed from 10 to 20

Hoàn tất việc chuyển đổi dữ liệu người dùng qua trang redmine

Updated by over 4 years ago

 • Target version set to Site_Moving

Updated by over 4 years ago

 • % Done changed from 20 to 30

Updated by about 4 years ago

 • Status changed from New to Assigned
 • Priority changed from Normal to Urgent

Updated by almost 4 years ago

 • Status changed from Assigned to InProgress

Updated by over 3 years ago

 • % Done changed from 30 to 40

Updated by over 3 years ago

 • % Done changed from 40 to 50

Updated by over 3 years ago

 • Due date changed from 31-10-2008 to 31-10-2009
 • Priority changed from Urgent to Low
 • % Done changed from 50 to 90

cần chỉnh một số liên kết và vài ba thứ linh tinh. có thể generate lại toàn bộ lưu trữ....

Updated by over 3 years ago

 • Status changed from InProgress to Closed
 • % Done changed from 90 to 100
 • Resolution set to Fixed

dù xong, nhưng vẫn còn phải fix ;)

Tin tức liên quan (và các liên kết khác): part 2 của (news) Đừng trả lời qua thư. Diễn đàn cũ

Updated by over 3 years ago

  mất 7 giờ hoàn thiện phương án in ra cây các topic (thread listing), cuối cùng sử dụng phương án in đệ quy :(

  Updated by over 3 years ago

   fix các lỗi, cung cấp liên kết đến các box, danh cách các box và nội dung của từng box. Xem http://viettug.org/cats.html