This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #829

Hoi về làm kỷ yếu hội nghị

Added by doanvinh about 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 19-01-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Nhờ giễn đàn chỉ giúp tôi cách làm kỷ yếu hội nghị
gồm tập hợp các bài báo và báo cáo khoa học

History

Updated by tanphu about 2 years ago

 • Votes: 1/1

Bạn có thể giải thích rõ hơn không? Kỷ yếu đó là do bạn đánh máy hay các báo cáo viên đã soạn sẵn và bạn chỉ làm công việc tổng hợp và biên tập lại? Các báo cáo viên đó đã cung cấp cho bạn tài liệu word, hay tex, hay PDF? Kỷ yếu chẳng qua cũng là một document thôi, có thể là lớp article, report, book gì đó.

Updated by icy about 2 years ago

 • Category set to -- chủ đề khác
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2011_help

Updated by doanvinh about 2 years ago

  toi phai tong hop các bài báo của các tác giả thành một tập tài liệu kỷ yếu hội nghị. van bản toi nhan dược là file word (.doc). toi dược biết trong tex có lớp gì đó để làm ky yếu hội thảo thì phai. còn nếu làm bằng các lớp report, acticle thi không biết phai làm tiêu đề của mỗi bài báo (chữ in hoa, căn giữa dòng) và các mục trong một bài như thế nào. hơn nữa lại gặp rắc rối khi làm mục luc?

  Updated by icy about 2 years ago

   doanvinh wrote:

   toi phai tong hop các bài báo của các tác giả thành một tập tài liệu kỷ yếu hội nghị. van bản toi nhan dược là file word (.doc). toi dược biết trong tex có lớp gì đó để làm ky yếu hội thảo thì phai. còn nếu làm bằng các lớp report, acticle thi không biết phai làm tiêu đề của mỗi bài báo (chữ in hoa, căn giữa dòng) và các mục trong một bài như thế nào. hơn nữa lại gặp rắc rối khi làm mục luc?

   Chỉ cần lớp report là đủ. Phần tiêu đề của mỗi bài báo và mục lục sẽ làm dễ dàng, sau khi bạn đã hoàn tất chuyển nội dung từ tài liệu .doc qua .tex. Tất cả các bài báo khi chuyển qua đều phải tuân theo cách đánh chuẩn của LaTeX (ví dụ, dùng chapter, section,...). Cái cheatsheet này có thể giúp bạn.

   Updated by icy almost 2 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 0 to 100
   • Resolution set to Fixed