This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #839

Font thư pháp trong texlive

Added by nguyenvanminh_hieu about 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 21-02-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2011_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Có cách nào đưa font thư pháp vào texlive không? Anh chị nào biết chỉ cho tôi với. Cảm ơn nhiều

hlsimple.ttf - font hlsimple.ttf với bảng mã (?!) BK HCM2 (86.2 kB) nqt, 21-02-2011 08:54

VNI-Trung_Kien.TTF - font VNI-Trung Kien.ttf với bảng mã (?!) VNI (100.4 kB) nqt, 21-02-2011 08:54

fontthuphapxelatex.pdf - file fontthuphapxelatex.pdf (21.8 kB) nqt, 21-02-2011 08:54

History

Updated by icy about 2 years ago

 • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to icy
 • Target version set to 2011_help
 • % Done changed from 0 to 10

Rất lâu rồi không có người hỏi về chủ đề này, nên không biết những bài cũ có giúp gì được không. Hiếu chịu khó đọc lại vài bài cũ, có gì mình hỗ trợ thêm:

http://www.google.com/search?q=site%3Aviettug.tuxfamily.org+font+th%26%23432%3B+ph%E1p

Updated by nqt about 2 years ago

Hì! Nếu xài xelatex thì sử dụng font nào cũng được mà.
Mình biên dịch và sử dụng thành công tất cả font với MiKTeX 2.9 và biên dịch bằng xelatex.
PS:
 1. còn TeXlive 2010, mình vẫn chưa tìm được cách cập nhật (update) các file .sty trong Ubuntu 10.10 được. :( Hic. (phải mở chủ đề mới về vấn đề update cho các file *.sty trong TeXlive với Ubuntu thôi.)
 2. Mình gởi kèm ví dụ nội dung file fontthuphapxelatex.tex như sau
  \documentclass[11pt]{article}
  
  \usepackage{xltxtra}
  
  \setmainfont{Times New Roman} 
  
  \begin{document}
  \begin{verse}
  {
  \fontspec[ExternalLocation]{hlsimple}
  Nhûäng chiïëc gioã xe chúã àêìy hoa phûúång. % font BK HCM2
  } \\
  
  {
  \fontspec[ExternalLocation]{VNI-Trung Kien}
  Em chôû muøa heø cuûa toâi ñi ñaâu? % font VNI
  }
  \end{verse}
  
  \end{document}
  
  

Updated by ruby 11 months ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • % Done changed from 10 to 100