This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #844

gói turnthepage.sty và lớp examdesign.cls?

Added by nqt almost 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 31-03-2011
Priority: Normal Due date: 10-04-2011
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác: gói bất kỳ
Target version: 2011_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

 1. Mình biết thường dùng lớp examdesign.cls để soạn thảo đề thi và đáp án.
 1. Mình biết rằng gói turnthepage.sty dùng để chèn thông báo cho người đọc biết là nội dung của đề thi vẫn còn ở trang tiếp theo của đề thi, và được thêm cụm từ Turn the page.
Mình gặp rắc rối chỗ này:
 1. Nếu tổng số trang (page) của cả đề thi và đáp án <3 trang thì ko có vấn đề gì! (vì gói turnthepape.sty ko có tác động vào!) :)
 2. còn nếu tổng số trang >2 thì gặp rắc rối nè:
 • nếu đề thi có >1 trang thì OK,
 • nếu đề thi chỉ có 1 trang duy nhất, còn đáp án có >1 trang, lúc đó: xuất hiện dòng Turn the page ở cuối trang ở đề thi (thật ko đẹp tí nào!)

Vậy, làm thế nào để có thể bỏ dòng Turn the page ở cuối trang ở đề thi trong trường hợp đề thi chỉ có 1 trang duy nhất?
PS: mình gởi kèm ví dụ (mình lấy từ ví dụ của lớp examdesign.cls rùi thêm vào đó)

exampleathi.tex - file .tex (3.9 kB) nqt, 31-03-2011 09:16

exampleathi.pdf - file .pdf (99.4 kB) nqt, 31-03-2011 09:16

History

Updated by icy almost 2 years ago

 • Due date set to 10-04-2011
 • Category set to -- chủ đề khác: gói bất kỳ
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to icy
 • Target version set to 2011_help
 • Votes: 1/1

Dòng đó chắc do gói turnthepage tạo ra. Mục đích của gói đó là để in ra dòng nhắc nhở như vậy, bây giờ nqt nói bỏ đi thì kỳ cục quá. Nếu vẫn muốn giải quyết thì hãy xem tài liệu của gói đó.

Updated by nqt almost 2 years ago

  Hì! Cảm ơn bạn icy nhiều! Gói turnthepage.sty tạo ra dòng nhắc nhở, nhưng nếu đề thi chỉ có 1 trang thì ... không nên hiển thị dòng nhắc nhở làm gì, mà còn gây khó chịu cho người đọc hơn nữa. :)

  Lí do, theo mình, dòng nhắc nhở vẫn được tạo ra ở trang 1 của đề thi, trong trường hợp này là: đề thi có 1 trang, và đáp án kèm theo, khi dùng lớp examdesign.cls, có nhiều hơn 2 trang.

  Mình thử đọc mã nguồn của lớp examdesign.cls, nhưng vẫn chưa tìm chỗ đánh số trang ở đâu! :).

  Updated by icy almost 2 years ago

  • % Done changed from 0 to 90

  Đọc lại hướng dẫn của mình ở ghi chú đầu tiên.

  Updated by ruby 11 months ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • Assigned to changed from icy to nqt
  • % Done changed from 90 to 100