This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #845

Đánh dấu * ở những bài tập khó

Added by phuongnam almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 09-04-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: định dạng: định lý
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Tôi dùng \newtheorem{baitap}{Bài tập}[chapter] để tạo ra môi trường Bài tập cho một cuốn sách. Nay tôi muốn đánh dấu * cho những bài tập khó, thì cách làm trên không đáp ứng được, nên tôi phải dùng bằng tay như sau:

\begin{baitap}
(*) nội dung bài tập
\end{baitap}

Vậy có cách nào tạo dấu * ở nững bài tập khó được đánh số tự động không? Mong diễn đàn giúp đỡ. Chân thành cám ơn.

History

Updated by tanphu almost 2 years ago

 • Votes: 1/1

Muốn làm tự động thì anh cần phải định nghĩa thêm một môi trường nữa, chẳng hạn: \newtheorem{baitapkho}{Bài tập *}[chapter]

Updated by phuongnam almost 2 years ago

  Ý anh muốn là bài tập khó được đánh số tiếp theo__ của bài tập không có dấu * như một số sách vẫn làm.

  Updated by icy almost 2 years ago

  • Category set to định dạng: định lý
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to icy
  • Target version set to 2011_help
  • % Done changed from 0 to 90

  phuongnam wrote:

  Tôi dùng \newtheorem{baitap}{Bài tập}[chapter] để tạo ra môi trường Bài tập cho một cuốn sách. Nay tôi muốn đánh dấu * cho những bài tập khó, thì cách làm trên không đáp ứng được, nên tôi phải dùng bằng tay như sau:

  Thử cái này xem

  \newtheorem{baitapkho}[baitap]{Bài tập *} % chú ý vị trí dấu ngoặc vuông!
  
  % ...
  \begin{baitapkho}
  % nội dung
  \end{baitapkho}
  

  Nếu anh muốn chiên xào ... chứ không chỉ kho, thì cứ theo cách trên mà làm. Nếu chỉ phải kho, chiên một vài bài thì mình đánh du kích:

  \begin{baitap}[Bài tập khó]
  % nội dung bài tập khó
  \end{baitap}
  
  \begin{baitap}[Bài tập *]
  % nội dung bài tập khó
  \end{baitap}

  Updated by phuongnam almost 2 years ago

   Cám ơn icy, anh làm theo cách này

   \begin{baitap}[Bài tập khó]
   % nội dung bài tập khó
   \end{baitap}
   

   Nhưng anh muốn hiển thị là Bài tập 1.1* chứ không phải Bài tập * 1.1. Mong icy chỉ giáo.

   Updated by icy almost 2 years ago

    phuongnam wrote:

    Nhưng anh muốn hiển thị là Bài tập 1.1* chứ không phải Bài tập * 1.1. Mong icy chỉ giáo.

    Nếu anh dùng gói ntheorem thì xử lý đơn giản thôi. Sau đây là một ví dụ rất đẹp nhé (lấy của anh 10 ngàn thôi ;)):

    % \usepackage{ntheorem}
    % \usepackage{amsmath}
    \theoremseparator{$^\text{*}$:}
    \newtheorem{baitapkho}[baitap]{Bài tập}
    ...
    

    Updated by phuongnam almost 2 years ago

     Cám ơn icy thật nhiều.

     Updated by phuongnam almost 2 years ago

     • Votes: 1/1

     Để cho việc đánh số liên tục, anh khai báo như sau:

     \usepackage{amsmath}
     \newtheorem{baitap}{Bài tập}
     \theoremseparator{$^\text{*}$.}
     \newtheorem{baitapkho}[baitap]{Bài tập}
     

     Một lần nữa cám anh cám ơn icy.

     Updated by icy almost 2 years ago

     • Status changed from Assigned to Closed
     • % Done changed from 90 to 100
     • Resolution set to Fixed