This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #891

Hỏi vễ headers và footes

Added by thanhansp almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 23-05-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: hungchng % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Mình đang cần sử dụng footers...Mình đã dùng gói fancyhdr như sau

\pagestyle{fancy}
%\lhead{\textit{Phân dạng bài tập toán 10 - Cơ bản và nâng cao}}
%\chead{}
%\rhead{Giáo viên: \it{Nguyễn Thành An}} 
%\def\headrulewidth{0.7pt}
\lfoot{\it{Giáo viên: \it{Nguyễn Thành An} -- Composed with \TeX Maker on MiK\TeX \hspace{.1cm} version 2.9}}
\cfoot{}
\rfoot{\it{Trang} \thepage} 
\def\footrulewidth{0.7pt}

Khi biên dịch thì chỉ có kết quả ở footers và ở headers có một đường thẳng. Mình mò hòai mà ko sao bỏ được đường thẳng ở headers? Mong các bạn giúp mình làm sao bỏ được đường thẳng headers mà chỉ có ở footers thôi.

History

Updated by hungchng almost 2 years ago

 • Votes: 1/1

Bạn dùng 2 lệnh sau

\renewcommand{\headrulewidth}{0.0pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}

lệnh trên là để bỏ đường kẻ ở header
lệnh dưới là chỉ ra đường kẻ dưới dày 0.4pt

Updated by icy almost 2 years ago

 • Category set to định dạng: layout, header,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to hungchng
 • Target version set to 2011_help
 • % Done changed from 0 to 90

Updated by thanhansp almost 2 years ago

  Mình đã làm được rồi, cám ơn các bác nhé!

  Updated by icy almost 2 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 90 to 100
  • Resolution set to Fixed