This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #893

crop một file pdf như thế nào?

Added by nqt almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 31-05-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Khi mình vào trang web [[http://melusine.eu.org/syracuse/pstricks/animations/jgilg/?swf=6]], download file torus.tex và file torus.pdf về.

Mình biên dịch file torus.tex theo thứ tự: latex -> dvips -> ps2pdf để tạo ra file mytorus.pdf. Sau đó, mình thử dùng công cụ pdfcrop (có sẵn trong MiKTeX và phải cài thì mới dùng được) để tạo ra file mytorus-crop.pdf từ file mytorus.pdf. Tuy nhiên, kết quả không được giống như file torus.pdf được lấy từ trang web.

Câu hỏi: Có cách nào để tạo file torus.pdf giống như trong trang web không?

PS:
 • Mình chưa nghiên cứu và cũng không dám nghiên cứu mã nguồn của file torus.tex, chỉ xem kết quả biên dịch thôi! :)
 • Mình gởi kèm các file: torus.tex, torus.pdf (có sẵn trong web); và file mytorus.pdf, mytorus-crop.pdf (do mình biên dịch từ file torus.tex) (sẽ gởi sau).

History

Updated by icy almost 2 years ago

 • Category set to -- chủ đề khác
 • Target version set to 2011_help
 • Votes: 1/1

Tuy nhiên, kết quả không được giống như file torus.pdf được lấy từ trang web.

Không giống như thế nào nqt có thể giải thích không?

Updated by icy almost 2 years ago

 • File deleted (Winefish.png)

Updated by nqt almost 2 years ago

  icy wrote:

  Không giống như thế nào nqt có thể giải thích không?

  Không giống, ở đây, là: kết quả DÀN TRANG của file mytorus.pdf (khi mình biên dịch latex -> dvips -> ps2pdf); và file mypdf-crop.pdf (khi mình dùng công cụ pdfcrop mypdf.pdf để tạo thành mypdf-crop.pdf)
  Trong khi đó, file torus.pdf được download từ web, khi xem thì mình "thấy" các trang được "gọt" đều nhau (các kích thước đều giống nhau ở height và width) ở tất cả 37 trang (ko phải là trang A4 nữa), còn file do mình biên dịch thì (với 2 cách thực hiện đó: mytorus.pdf ko bị gọt; còn mytorus-crop.pdf bị gọt.. quá đáng :)) đều không được như vậy! :(

  Updated by icy almost 2 years ago

  • Votes: 1/1

  nqt wrote:

  Không giống, ở đây, là: kết quả DÀN TRANG của file mytorus.pdf (khi mình biên dịch latex -> dvips -> ps2pdf); và file mypdf-crop.pdf (khi mình dùng công cụ pdfcrop mypdf.pdf để tạo thành mypdf-crop.pdf)

  Mình nghĩ do cách nqt gọi chương trình pdfcrop thôi. Chạy pdfcrop -h để biết thêm chi tiết.

  Updated by nqt almost 2 years ago

   Hì! Mình vẫn chưa biết cách thực hiện rồi. Vậy thì: bạn có cách nào để tạo được file torus.pdf giống như file được lấy từ trang web :)?

   Updated by icy almost 2 years ago

    nqt wrote:

    Hì! Mình vẫn chưa biết cách thực hiện rồi. Vậy thì: bạn có cách nào để tạo được file torus.pdf giống như file được lấy từ trang web :)?

    Dưới đây là phần help của pdfcrop, mò một xíu sẽ ra. Chú ý các phần về margin, bouding box.

    PDFCROP 1.31, 2010/09/17 - Copyright (c) 2002-2010 by Heiko Oberdiek.
    Syntax:  pdfcrop [options] <input[.pdf]> [output file]
    Function: Margins are calculated and removed for each page in the file.
    Options:                            (defaults:)
     --help       print usage
     --version      print version number
     --(no)verbose    verbose printing             (false)
     --(no)debug     debug informations            (false)
     --gscmd <name>   call of ghostscript           (gs)
     --pdftex | --xetex | --luatex
               use pdfTeX | use XeTeX | use LuaTeX   (pdftex)
     --pdftexcmd <name> call of pdfTeX              (pdftex)
     --xetexcmd <name>  call of XeTeX              (xetex)
     --luatexcmd <name> call of LuaTeX              (luatex)
     --margins "<left> <top> <right> <bottom>"          (0 0 0 0)
               add extra margins, unit is bp. If only one number is
               given, then it is used for all margins, in the case
               of two numbers they are also used for right and bottom.
     --(no)clip     clipping support, if margins are set   (false)
               (not available for --xetex)
     --(no)hires     using `%%HiResBoundingBox'        (false)
               instead of `%%BoundingBox'
     --(no)ini      use iniTeX variant of the TeX compiler  (false)
    Expert options:
     --restricted    turn on restricted mode         (false)
     --papersize <foo>  parameter for gs's -sPAPERSIZE=<foo>,
               use only with older gs versions <7.32  ()
     --resolution <xres>x<yres>                  ()
     --resolution <res> pass argument to ghostscript's option -r
               Example: --resolution 72
     --bbox "<left> <bottom> <right> <top>"            ()
               override bounding box found by ghostscript
               with origin at the lower left corner
     --bbox-odd     Same as --bbox, but for odd pages only  ()
     --bbox-even     Same as --bbox, but for even pages only ()
     --pdfversion <1.x> | auto | none
               Set the PDF version to 1.x, 1 < x < 8.
               If `auto' is given as value, then the
               PDF version is taken from the header
               of the input PDF file.
               An empty value or `none' uses the
               default of the TeX engine.        (auto)
    
    Examples:
     pdfcrop --margins 10 input.pdf output.pdf
     pdfcrop --margins '5 10 5 20' --clip input.pdf output.pdf
    In case of errors:
     Try option --verbose first to get more information.
    In case of bugs:
     Please, use option --debug for bug reports.
    

    Updated by nqt almost 2 years ago

     Hì! Mình thử như sau:
     bước 1:

     pdfcrop --verbose mytorus.pdf
     

     mục đích: lấy bouding box của trang cuối cùng, trang số 37, vì nó đầy đủ nhất!
     Mình thấy dòng sau:
     Page 37: 49 577 288 705
     

     bước 2: mình crop file mytorus.pdf như sau:
     pdfcrop --margins '49 577 288 705' --clip mytorus.pdf
     

     :(, nó hiển thị thông báo lỗi như sau:
     !!! Erros: Too many files!

     hic. mình nghĩ rằng: tổng số trang là 37 là nhiều quá, nên thử file khác, chỉ có 2 trang, vẫn không thành công!

     Updated by icy almost 2 years ago

      Trên máy mình (Linux) chạy chẳng có lỗi gì cả. Kết quả http://ifile.it/jm0tz8p/mytorus-crop.pdf

      Updated by nqt almost 2 years ago

       Kết quả của các bước thực hiện lệnh pdfcrop trên máy mình (dùng windows 7), mà vẫn chưa thành công đấy.
       1. [[http://www.mediafire.com/?e7xv8xzid8yloat]]
       2. [[http://www.mediafire.com/?z3nglsicvgc1c5q]]

       Updated by icy almost 2 years ago

       • Status changed from New to Closed
       • Assigned to set to icy
       • % Done changed from 0 to 100
       • Resolution set to Fixed