This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #905

Tạo hiệu ứng cho trình chiếu beamer

Added by nguyenvanminh_hieu over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 11-07-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: trình diễn: beamer
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Tôi muốn các bạn chia sẻ kinh nghiệm cho tôi tạo hiệu ứng động trong beamer.Lĩnh vực này tôi mới tìm hiểu chưa có kinh nghiệm. Tôi chỉ tạo được trình chiếu hiện từng mục ra thôi.Mong các bạn chỉ giúp

vidu_hieuung_beamer.pdf - file pdf kết quả (22.2 kB) nqt, 11-07-2011 09:12

vidu_hieuung_beamer.tex - file nguồn (755 Bytes) nqt, 11-07-2011 09:12

History

Updated by nqt over 1 year ago

Hì! Bạn tham khảo #224, có nhiều nội dung liên quan đến lớp beamer.cls. Đối với các hiệu ứng động (?!), nếu là hiệu ứng xuất hiện frame, thì mình có một mẫu như sau:

\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\documentclass{beamer}
\usepackage{vntex}
\usetheme[left,width=13mm]{PaloAlto} % đây là một theme, còn nhiều theme khác nữa.

\newcommand\myhieuung{
%\transblindshorizontal[direction=90]
%\transblindsvertical [direction=90,duration=1]%
%\transboxin [direction=90,duration=1]
\transboxout[direction=270,duration=1]   
  %mình liệt kê một loạt, bạn có thể chọn tuỳ ý từng cái nhé!
%\transdissolve[direction=90,duration=1]
%\transglitter[direction=90,duration=1]
%\transsplitverticalin[direction=90,duration=1]
%\transsplitverticalout[direction=270,duration=1]
%\transsplithorizontalin
%\transsplithorizontalout
%\transwipe[direction=270,duration=1]
%\transduration{2}
}
\begin{document}
\begin{frame}
\myhieuung
\frametitle{Đây là tiêu đề}
nội dung
\end{frame}
\end{document}
PS:
 1. yêu cầu quan trọng nhất là: bạn phải dùng chương trình Adobe Reader (phiên bản mới, hiện giờ là X) để mở file pdf, và nhấn tổ hợp Ctrl-L thì sẽ thấy được hiệu ứng xuất hiện frame.
 2. mình chưa nghiên cứu đến hiệu ứng: hình ảnh chuyển động từ ngoài vào frame (!!!). Mình đã từng thấy frame dạng này rồi, qua ví dụ (lâu quá nên ko còn nhớ đến địa chỉ web của nó nữa) của thầy Nguyễn Thái Sơn :D.

Updated by nguyenvanminh_hieu over 1 year ago

  Hiếu cảm ơn nqt thật nhiều. Chả lẻ hiệu ứng trong beamer lại đơn giản hơn trong powerpoit sao. Có lẻ mình chưa tìm hiểu hết. Hiếu thấy có lệnh "movie" nhưng chưa rành lắm.Mong các bạn chỉ giúp

  Updated by icy over 1 year ago

  • Category set to trình diễn: beamer
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to nqt
  • Target version set to 2011_help

  Updated by icy over 1 year ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed