This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #921

lỗi do file pdf.tex cũ quá 5 năm

Added by dungth0406 over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 13-10-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: hệ thống: texlive, tetex
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Mình dịch file trang làm bìa(đính kèm) thì bị lỗi file pdf.tex cũ quá không sinh ra file pdf được. sau đó mình thử dịch các file trước đây vẫn chạy tốt thì nó vẫn hiện lỗi như vậy, không biết có bạn nào gặp trường hợp này chưa. Chỉ mình cách khắc phục với

History

Updated by icy over 1 year ago

  • Category set to hệ thống: texlive, tetex
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to icy
  • Target version set to 2011_help
  • % Done changed from 0 to 50

dungth0406 wrote:

Mình dịch file trang làm bìa(đính kèm) thì bị lỗi file pdf.tex cũ quá không sinh ra file pdf được. sau đó mình thử dịch các file trước đây vẫn chạy tốt thì nó vẫn hiện lỗi như vậy, không biết có bạn nào gặp trường hợp này chưa. Chỉ mình cách khắc phục với

Mình có viết một bài cách đây cũng lâu rồi, Dũng thử xem (blog) That is more than five years old

Updated by icy over 1 year ago

  • File deleted (loi_tex.doc)

Updated by icy over 1 year ago

  • File deleted (main.log)

Updated by icy over 1 year ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 50 to 100
  • Resolution set to Fixed