This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #928

gói ntheorem

Added by taodan over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 24-10-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: định dạng: định lý
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Mình dùng gói ntheorem (\usepackage[amsthm]{ntheorem}) và định nghĩa lại như sau:

\newtheorem{dinhly}{\underline{Định lý}}[chapter]

Kết quả là nó sẽ ra như sau: Định lý 2.1. nhưng mình không muốn có dấm chấm "." sau số 1 thì phải thêm option gì nữa ạ?

Mong diễn đàn chỉ giúp tips này.

Cảm ơn

History

Updated by taodan over 1 year ago

  Xin lỗi, up nhầm chỗ, nhờ admin xóa giúp.

  Updated by icy over 1 year ago

  • Category set to định dạng: định lý
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to icy
  • Target version set to 2011_help

  Updated by icy over 1 year ago

   taodan wrote:

   Xin lỗi, up nhầm chỗ, nhờ admin xóa giúp.

   Đúng chỗ mà. "Diễn đàn" sẽ ít người sử dụng lắm :)

   Câu trả lời của bạn có thể xem trong tài liệu ntheorem-doc-vn hoặc bình luận thứ 5 ở #845 (sử dụng theoremseparator)

   Updated by taodan over 1 year ago

    taodan đã làm như chỉ dẫn nhưng vẫn còn dấu chấm (Định lý 2.1*.*).taodan đã khai báo như sau:

    \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
    \usepackage[mathscr]{eucal}
    \usepackage[amsthm]{ntheorem}
    
    \theoremseparator{}
    \newtheorem{dinhly}{\underline{Định lý}}[chapter]
    
    \begin{dinhly}
    
    noi dung dinh ly
    \end{dinhly}
    

    Thì vẫn ra dấu chấm sau con số. :D
    Không biết nó bị gì nhỉ?

    Updated by icy over 1 year ago

     Bạn bỏ đi gói amsthm và tùy chọn amsmath như sau đây

     \documentclass{report}
     
     \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd} %,amsthm}
     \usepackage[mathscr]{eucal}
     \usepackage{ntheorem}
     
     \theoremseparator{}
     \newtheorem{dinhly}{\underline{DLLL}}[chapter]
     
     \begin{document}
     
     \begin{dinhly}
     
     noi dung dinh ly
     \end{dinhly}
     
     \end{document}
     

     Updated by taodan over 1 year ago

      Cảm ơn icy. Nó họat động tốt rồi. đúng là thêm gói amsthm vào thì nó vẫn có dấu chấm. :-)

      Updated by icy over 1 year ago

      • Status changed from Assigned to Closed
      • % Done changed from 0 to 100
      • Resolution set to Fixed