This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #929

Đánh số theorem trên gói beamer

Added by NH2_2011 H [G] over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 25-10-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: trình diễn: beamer
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Xin chào diễn đàn!

Hôm qua, mình soạn bài trình chiếu có vấn đề về đánh số định lý. Tìm trên diễn đàn thì thấy dùng gói ntheorem để khắc phục... nhưng thấy không hay lắm hoặc là mình chưa biết dùng. Lang thang trên mạng gặp được bài của Anh Phan Đức Tôi - ĐHSP Đà nẵng xử lý như sau:

\documentclass[notheorems]{beamer} % bỏ gói lệnh mắc định theorem của gói beamer
\setbeamertemplate{theorems}[numbered] % định nghĩa lại.
\newtheorem{theorem}{Định lý}[section]
.....
Mình nghĩ như thế không biết có đúng không? Nếu không thì xin chỉ giáo

Nếu diễn đàn đã có rồi thì xin xóa tin này nhé! Có cách nào hay hơn xin các anh chỉ cho. Thanks.

History

Updated by icy over 1 year ago

 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to nqt
 • Target version set to 2011_help
 • % Done changed from 0 to 10
 • Resolution deleted (Fixed)

NH2_2011 H [G] wrote:

Mình nghĩ như thế không biết có đúng không? Nếu không thì xin chỉ giáo Nếu diễn đàn đã có rồi thì xin xóa tin này nhé! Có cách nào hay hơn xin các anh chỉ cho.

H thử xem mã đó có chạy không và vừa ý H không, chứ mọi người khó trả lời được. Nếu chạy không được thì H cần chỉ rõ yêu cầu để mọi người thiết kế lại. Chú ý là dùng môi trường định lý trong trình diễn có khác với khi dùng trong tài liệu thường.

Mình gán chủ đề này cho nqt, anh chàng có nhiều kinh nghiệm với beamer hơn tớ :)

Updated by NH2_2011 H [G] over 1 year ago

  Em chạy được rồi, rất tốt.
  Muốn chia sẻ với mọi người tí thôi.
  em dùng 2 lệnh đó xong đánh số các môi trường theorem như trong tài liệu thường.

  Updated by icy over 1 year ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 10 to 100
  • Resolution set to Fixed