This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #938

In tài liệu trình chiếu

Added by NH2_2011 H [G] over 1 year ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 12-11-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: trình soạn thảo
Target version: 2011_help
Resolution:
Votes: 1/1

Description

Chào diễn đàn
EM soạn bài trình chiếu để dạy. Giờ sinh viên xin bài giảng để photo. Nếu photo file trình chiếu sẽ rất tốn giấy và khó đọc trên giấy. Xin hỏi có cách nào xử lý để chuyển từ file trình chiếu về file bình thường hay không?
Xin hỏi thêm có cách nào convert ra file word từ file tex không?
Xin được giúp đỡ.

History

Updated by icy over 1 year ago

  • Status changed from New to Assigned
  • Target version set to 2011_help
  • % Done changed from 0 to 10

NH2_2011 H [G] wrote:

Chào diễn đàn EM soạn bài trình chiếu để dạy. Giờ sinh viên xin bài giảng để photo. Nếu photo file trình chiếu sẽ rất tốn giấy và khó đọc trên giấy. Xin hỏi có cách nào xử lý để chuyển từ file trình chiếu về file bình thường hay không?

Gộp nhiều slide trên cùng một trang là được. Có thể dùng chương trình pdftk có trên win lẫn linux.

Xin hỏi thêm có cách nào convert ra file word từ file tex không?

Trên diễn đàn có vài câu trả lời nhưng mình không nhớ rõ. Xem lại thử nhé http://www.google.com/search?q=site%3Adragula.org+word+to+tex

Updated by ngocson over 1 year ago

  • Votes: 2/2

Có hai cách in các bản trình chiếu:

1. Handout.

Cách này loại bỏ các overlay trong file trình chiếu. Bằng cách thêm tùy chọn handout vào phần documentclass. Như sau:

\documentclass[handout]{beamer}

Bạn cũng có thể thiết lập cho in 2 slides trên một trang bằng lệnh

\usepackage{pgfpages}
\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper,border shrink=5mm]

hoặc 4 slides trên một trang bằng lệnh

\usepackage{pgfpages}
\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,border shrink=5mm, landscape]

2. Tạo một bản article từ file beamer. Thêm vào gói

\usepackage[⟨options⟩]{beamerarticle}

Trong đó phần option có thể là: activeospeccharacters, noamsthm, notheorem, envcountsect hoặc noxcolor.

Cụ thể hơn bạn có thể xem ở Beamer User Guide

Updated by ruby 11 months ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 10 to 100