This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #952

TexLive 2011

Added by vanchutr over 1 year ago. Updated 11 months ago.

Status: Assigned Start Date: 17-12-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: vanchutr % Done:

10%

Category: hệ thống: texlive, tetex
Target version: 2012_help
Resolution:
Votes: 2/2

Description

Nếu bạn nào quan tâm TeXLive 2011 và dùng Linux (PuppyLinux) thì tôi xin giới thiệu một gói có kích thước cực nhỏ (gồm cả VnTeX) do tôi cài đặt. Gói đó khoảng 18MB (dạng nén) và cài đặt lên đĩa cứng khoảng 60MB. Nếu thích thì chỉ cho tôi chỗ upload lên để các bạn thử.
Tôi chỉ muốn giúp các bạn đỡ nhọc khi ôm cả đĩa DVD ...

History

Updated by vanchutr over 1 year ago

  Hãy mail cho tôi nếu cần

  Updated by vdhvu over 1 year ago

  • Votes: 1/1

  các bạn có thể down TeXLive 2011 dùng với Linux do thầy Chú làm tại địa chỉ:

  http://www.fde.ueh.edu.vn/downloads/pupy

  Chú ý down những file tạo ra vào ngày 18/12/2011 nhé.

  Updated by vdhvu over 1 year ago

  • Votes: 1/1

  hoặc tải file minitexlive2011.zip (all in one) tại
  http://www.fde.ueh.edu.vn/downloads/pupy/

  Updated by icy over 1 year ago

  • Category set to hệ thống: texlive, tetex
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to icy
  • Target version set to 2011_help
  • % Done changed from 0 to 10

  Updated by ruby 11 months ago

  • Assigned to changed from icy to vanchutr
  • Target version changed from 2011_help to 2012_help

  Thầy Chú ơi, em vào các link trên 0 được nữa.