This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #96

chuyển đổi wiki vào trang web mới

Added by over 4 years ago. Updated over 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 26-10-2008
Priority: Normal Due date: 31-12-2008
Assigned to: - % Done:

100%

Category: trang web: sử dụng ViệtTUG
Target version: Site_Moving
Resolution: WikiCreated
Votes: 0/0

Description

Chuyển đổi tài liệu ở trang http://wiki.viettug.org/ vào trang web mới.

Cần sự giúp đỡ của mọi người!

History

Updated by over 4 years ago

 • Assigned to set to 3
 • % Done changed from 0 to 10
Quy tắc đặt tên cho trang wiki mới như sau
 1. chỉ dùng tên tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu
 2. viết hoa cho chữ cái đầu tiên của các từ, bỏ đi các khoảng trắng. Ví dụ trang pdfTransition về hiệu ứng PDF
 3. bỏ đi các ký tự đặc biệt. Ví dụ trang về Command.com là CommandCom
 4. với gói latex: dùng tên gói để chỉ trang wiki. Ví dụ gói graphicx
 5. với các lỗi latex: Bắt đầu bằng TeXError. Ví dụ lỗi không xác định đuợc Bounding Box. Dùng tiền tố TeXError cho cả lỗi của LaTeX
 6. dùng nickname hoặc tên (trân trọng) để chỉ bài viết về các thành viên. Ví dụ trang của thầy Phi

Updated by over 4 years ago

 • Status changed from New to Assigned

TODO: quy tắc đặt tên wiki ở trang Rocky và ViệtTUG

Updated by over 4 years ago

 • % Done changed from 10 to 30

Updated by over 4 years ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • % Done changed from 30 to 100
 • Resolution set to WikiCreated